In English | På svenska |

Uutisia meiltä

12.4.2017

Kuntavaaleissa 2017 valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut

Huittisten kaupungissa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa ovat valtuutetuiksi ja varaval­tuutetuiksi tulleet valtuustokaudelle 2017 - 2021 alla olevat henkilöt.

Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

Keskusvaalilautakunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutos­ta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain 101 §:ssä säädetään.

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa eh­dokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

1. jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja

2. kuntavaaleissa  kunnan jäsen.

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu. Tulos on julkaistu 12.4.2017 Huittisten kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä nettisivuilla. Valitusmenettelystä ja valituksen käsittelystä on muutoin voimassa mitä hallin­ tolainkäyttölaissa säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisesti.

Huittisissa 12.4.2017

HUITTISTEN   KAUPUNGIN  KESKUSVAALILAUTAKUNTAPalaa otsikoihin