In English | På svenska |

Uutisia meiltä

19.3.2018 20.16

Kaupunginhallituksen päätökset 19.3.2018

4 RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle rakennuspäällikön viran täyttöluvan.


5 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle kiinteistöpäällikön viran täyttöluvan.


6 KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle kiinteistönhoitajan toimen täyttöluvan.


7 VANHAN KUNNANTALON PERUSKORJAUS VUOROPÄIVÄHOIDON TILOIKSI

TARVESELVITYS/HANKESUUNNITELMA

Kaupunginhallitus hyväksyi 

1) investointipäätöksellä vanhan kunnantalon peruskorjauksen vuoropäivähoidon tiloiksi hankesuunnitelman.

2)  hankkeen peruskorjauksen tavoitehinnaksi 1,45 M€.


8 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN VUODEN 2017 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunginhallitus merkitsi teknisen palvelukeskuksen työohjelman 2017 toteutuman tiedokseen.


9 KOULURAKENTAMISEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti seuraavat luottamushenkilöedustajat koulurakentamisen ohjausryhmään:


Martin Ylikännö, pj

Jouni Isotalo, vpj

Aila Hänninen

Reijo Lintunen

Antti Suomela


10 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA

Kaupunginhallitus päätti viranhaltijoiden päätösvallasta esityslistan liitteen mukaisesti.


11 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.


12 TAKKULANTIEN TEOLLISUUSTONTIN PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

Kaupunginhallitus päätti myöntää jatkoluvan kunnostustyön jatkamiselle turvallisuussyistä  ja oikeuden hakea lisämäärärahaa myöhemmin kun maaperän lopulliset kunnostuskustannukset ovat tiedossa.VALTUUSTON ESITYSLISTA:


4 LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA

Kaupunginhallitus ilmoitti kaupunginvaltuustolle 14.3.2018 mennessä saapuneet valtuustoaloitteet.


5 TALOUSARVION SITOVUUSTASON MUUTOS VUODELLE 2019

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2019 talousarvion sitovuustasoon:


1. sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahojen, tuloarvioiden ja toiminnallisten tavoitteiden osalta toimielintaso (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, nuoriso- ja liikuntalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta)


2. talousarvion muutokset toimielimen eri vastuualueiden välillä päättää toimielin.


6 TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 ULKOISIIN KULUIHIN ELINVOIMAN KEHITTÄMISEN VASTUUALUEELLA

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ulkoisiin kuluihin seuraavan muutoksen:


Vastuualue: 1140 Elinvoiman kehittäminen

Kustannuspaikka: 1151 Elinvoiman kehittäminen

4350 Painatukset ja ilmoitukset + 10.000,00 €


Päätös on äänestyksen tulos äänin 5 – 4. Keskustelun aikana Maria Kankaanranta esitti Jani Kiurun kannattamana, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ulkoisiin kuluihin seuraavan muutoksen:


Vastuualue: 1140 Elinvoiman kehittäminen

Kustannuspaikka: 1151   Elinvoiman kehittäminen

4350 Painatukset ja ilmoitukset + 20.000,00 €

 

Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Aulikki Kuisma, Helena Manninen, Aila Hänninen, Simo Riuttamäki ja Reijo Lintunen. Maria Kankaanrannan esitystä kannattivat Martin Ylikännö, Jani Kiuru, Maria Kankaanranta ja Aimo Lepistö.


7 TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKULUIHIN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvioon ulkoisiin henkilöstökuluihin 259 962,80 euron suuruisen lisämäärärahan liitteen mukaisesti työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten yleiskorotusten kattamiseksi.


8 LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSREKISTERIN LAADUNPARANNUSHANKKEESEEN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen 10 000 euron lisämäärärahasta vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan rakennusrekisterin laadunparannushankkeeseen määräaikaisen työntekijän palkkaamiseen, menokohta 7503/Paikkatietopalvelut/4011.


9 LOIMA-KORKEAKOSKEN-KAHARILAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se


1) hyväksyy 9.11.2017 toimitetun toiminta-alue-ehdotuksen seuraavin tarkennuksin:

-Toiminta-alue kiinteistön 102-414-2-40 alueella päivitetään vastaamaan rakennetun linjan mukaiseksi

-Kiinteistö 102-407-4-5 jätetään toiminta-alueen ulkopuolelle, koska rakennettu linja sijaitsee yli 100 m päässä kiinteistöstä ja kiinteistö on ilmoittanut liittyvänsä kustannuksellaan kaupungin viettoviemäriverkostoon, joka sijaitsee kiinteistön läheisyydessä.


2) toteaa, ettei osuuskunnan ilmoittamia liittymis- ja käyttömaksuja voida pitää kohtuuttomina verrattuna kiinteistökohtaisen järjestelmän rakennuskustannuksiin tai kaupungin vesihuoltolaitoksen maksuihin.


3) toteaa, että toiminta-alueen määrittämisen jälkeen kiinteistöillä on mahdollisuus hakea vapauttamista liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 § mukaisesti kunnan ympäristöviranomaiselta.


4) toteaa, että 1) tehdyt muutokset toiminta-alue rajaukseen ovat niin pieniä, että ne eivät vaadi toiminta-alueen uudelleen nähtäville panoa.


5) toteaa, että ennen kuin kunnan viemärilaitoksen verkostoa tai toiminta-aluetta voidaan laajentaa nykyisestään Loimassa, on asemakaavoitettavan alueen kunnallistekniikan oltava kokonaisuudessaan rakennettu ja vesihuoltolaitoksella oltava taloudelliset edellytykset toiminta-alueensa laajentamiselle vesihuoltolain 8 § mukaisesti.


Päätös on äänestyksen tulos äänin 5 – 2, 1 tyhjä. Keskustelun aikana Simo Riuttamäki ehdotti Reijo Lintusen kannattamana, että Loiman-Korkeakosken-Kaharilan jätevesiosuuskunnan toiminta-aluetta ei vahvisteta.


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Martin Ylikännö, Jani Kiuru, Maria Kankaanranta, Aimo Lepistö ja Helena Manninen. Simo Riuttamäen esitystä kannattivat Reijo Lintunen ja Simo Riuttamäki. Aila Hänninen äänesti tyhjää.


Keskustelun aikana Aila Hänninen ehdotti, että kohta 5 hyväksytään seuraavasti:

 

Kaupunki ryhtyy nopeasti toimenpiteisiin koko Loimankylän alueen määrittämiseksi kunnan viemärilaitoksen toiminta-alueeksi. Samalla ratkaistaan, rakennetaanko nyt kaavoitettavan alueen ulkopuolella viemäriverkosto joko kunnan tai perustettavan osuuskunnan toimesta. Lisäksi kaavoitussuunnitelma laaditaan vaiheittain koskemaan myös koko Loiman vanhempaa asutusaluetta.

 

Kannattamattomana ehdotus raukesi.

 

Keskustelun aikana Reijo Lintunen ehdotti, että päätökseen lisätään kohta 6: Kaikilla toiminta-alueilla on vähintään 10 vuoden siirtymäaika viemäriin liittymiseksi.

 

Kannattamattomana ehdotus raukesi.

 

Aulikki Kuisma poistui kokouksesta esteellisenä ennen tämän pykälän käsittelyä.

 

Mika Stenfors poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.Palaa otsikoihin