In English | På svenska |

Uutisia meiltä

22.10.2018 18.07

Kaupunginhallituksen kokouksen 22.10.2018 päätökset


HUITTISTEN HEVOSKASVATUSYHDISTYS RY:N OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN MYYDÄ MÄÄRÄALA KIVI-NIMISESTÄ  TILASTA MYH-HORSE OY:LLE / LAUSUNTO TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNALLISVALITUKSESTA


Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:


Maanvuokralain 12 § ja Maakaaren 3:7 § mukaan Huittisten kaupungin ja Huittisten hevoskasvatusyhdistys ry:n 28.7.2014 kesken allekirjoittama maanvuokrasopimus jää myös maa-alueen uutta omistajaa sitovaksi. Yhdistyksen sopimuksellinen asema ei muutu omistajanvaihdoksessa millään tavalla ja sen sopimuksen mukainen hallintaoikeus vuokra-alueeseen tulee säilymään muuttumattomana.  Näin ollen kaupunginhallituksen tekemä alueen myynti-päätös ei koske valittajan etua, oikeutta tai velvollisuutta siten, että valittajalle muodostuisi Hallintolain 11 § mukainen asianosaisen asema.


Se, että 28.7.2014 solmitussa sopimuksessa ei ole pidätetty kulku-oikeutta raviradan sisäpuoliselle alueelle, ei merkitse sitä, että kaupunki olisi sitoutunut olemaan kulkematta omistamalleen maa-alueelle. Vuokralaisen hallintaoikeus ei sivuuta maanomistajan oikeutta kulkea omalle maalleen. Kulkemisesta on syytä sopia maanomistajan vuokralaisen kesken.


Kaupunki voi myydä kiinteää omaisuutta ilman julkista tarjousmenettelyä.  Mitkään lain tai kaupungin omat säännökset eivät edellytä tarjousmenettelyä tai tiedottamista omaisuuden myynnistä (esim. KHO 2008:81). Tässä tapauksessa elinkeinopoliittiset perusteet puolsivat suoraa tontinmyyntimenettelyä.  Hevosharrastus ja -urheilu ovat erittäin merkittävässä asemassa Huittisissa niin harrastajamääriltään kuin kaupungin elinvoiman, imagon ja vetovoiman näkökulmasta. Maa-alueen ostajalla, MYH-Horses Oy:lla, on realistiset ja hyvin valmistellut suunnitelmat hevosurheilupuiston ja hevosurheilun kehittämiseksi Huittisissa. Näin ollen oli kaupungin edun mukaista mahdollistaa yritykselle suunnitelmien toteuttaminen myymällä maa-alue ilman tarjousmenettelyä.


Metsänhoitoyhdistys puolueettomana arvioijana on vuonna 2016 arvioinut maa-alueen puuston ja maapohjan käyväksi arvoksi 65.513 €. Tätä käypää hintaa arvioidessa ei ole huomioitu pitkää vuokrasopimusta, joka osaltaan laskee alueen arvoa. Maa-alueen arvo ei ole kahdessa vuodessa noussut siten, etteikö kauppahinta (85.000 €) vastaisi markkina-arvoa. Lisäksi on huomioitava, että Hevoskasvatusyhdistyksen ja kaupungin välisessä vuokrasopimuksessa maan arvoksi on määritelty 4.178€ / ha, josta vuokran määrä on johdettu. Kyseessä olevassa kaupassa kauppahinta on 6.590 € / ha.  Näillä perusteilla on todennettavissa, että kaupunki ei ole myynyt maa-aluetta yritykselle alihintaan. Varsinaista rakentamisvelvoitetta tai suunnitelmien toteuttamisvelvoitetta ei kyseessä olevien maakauppojen yhteydessä ole tarkoituksenmukaista käyttää johtuen hankkeen pitkäjänteisyydestä ja monitahoista yhteistyötä vaativasta kehittämistyöstä. Huittisten kaupungilla ei ole intressiä jatkossa omistaa maa-aluetta, vaan kaupungin edun mukaista on luovuttaa se käypää arvoa korkeammalla hinnalla yritykselle, jolla on tahtoa, mahdollisuuksia ja resursseja kehittää alueelle koko kaupunkia ja laajoja harrastajapiirejä hyödyttävää toimintaa. Yrittäjä joutuu luonnollisesti hankkimaan hankkeen edetessä kaikki tarvittavat luvat ja tekemään mahdolliset eri säännösten edellyttämät selvitykset ja kartoitukset, joilla huomioidaan mm. alueen luontoarvot.

Puujäte eli vähäinen määrä haketettavia lehtipuun oksia ja lyhyeksi katkottuja puunrunkoja oli kasattu vuokra-alueen ulkopuolelle kaupungin maalle. Puuaines on jo haketettu.

Mitä tulee raviradan arvoon ja vuokralaisen siihen tekemiin panostuksiin vuokralaisen sopimuksellinen asema tai oikeudet hallitse-maansa rataan eivät mitenkään muutu. Vuokralaisella ei ole maanvuokrasopimuksen 2.2 kohdan mukaan oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä. Hevosurheilupuiston toteuttaminen antaa myös vuokralaiselle tilaisuuden kehittää raviradan toimintaa. Kävijämäärien lisääntyessä vuokralaisella on mahdollisuus mm. lisääntyviin radankäyttömaksuihin. On tietysti selvää, että vuokralainen maanvuokrasopimuksen nojalla itse päättää raviradan toiminnasta ja sen kehittämisestä.


Asian valmistelu on ollut Hallintolain 6 § mukaisten hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden mukaista. Kaupunki on huomioinut päätöksenteossaan valittajan kaupungille toimittamat kirjelmät. Lisäksi valittajan edustajat kutsuttiin kahteen eri kertaan neuvotteluun ja kuultavaksi alueen myyntiaikeista ja yrittäjän, Myh-Horses Oy:n suunnitelmista. Ensimmäisessä tilaisuudessa valittajan edustajat poistuivat paikalta ennen suunnitelmien esittämistä ja toiseen tilaisuuteen he eivät tulleet lainkaan paikalle.


Edellä esitettyyn perustuen kiinteistön luovutuspäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Näin ollen esitämme, että valitus ja vaatimus kulujen korvaamisesta hylätään.5
LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2019 – 2021


Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton vuoden 2019 talousarvio- eikä vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelmaehdotuksesta.
LAITOSHUOLTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA


Kaupunginhallitus myönsi tekniselle lautakunnalle laitoshuoltajan toimen täyttöluvan. 7
RAKENNUSTARKASTAJA SEIJA HOLMIN SIIRTO MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKÖN VIRKAAN / TÄYTTÖLUPA


Kaupunginhallitus myönsi tekniselle lautakunnalle maakäyttöpäällikön viran täyttöluvan 1.1.2019 alkaen.KAUPUNGINVALTUUSTON (1.10.2018) PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO


Kaupunginhallitus päätti todeta 1.10.2018 pidetyn kokouksen tekemät päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi ja päätti täytäntöönpanon yksityiskohdat.TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.


Palaa otsikoihin