In English | På svenska |

Lupa-asiat

 

Ympäristölupa

 

Ympäristölupa tarvitaan hankkeeseen jolla saattaa olla haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnot, jotka aina tarvitsevat ympäristöluvan on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Lupa saattaa olla tarpeen muillakin hankkeilla esimerkiksi toiminnan laajuudesta tai sijainnista johtuen. Myös toiminnan muutokseen, esim. merkittävään laajennukseen tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaviranomaisia ovat aluehallintovirasto ja kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta. Toimivalta on määrätty ympäristönsuojeluasetuksessa.

Lupahakemus tehdään Suomen ympäristökeskuksen laatimille lomakkeille, joita saa esim. rakennusvalvonta-ympäristöpalvelusta tai internetin kautta valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

 

Maa-aineslupa

 

Pääsääntöisesti kaikkeen kaupalliseen kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa. Lupavelvollisuus on määrätty maa-aineslaissa, jonka mukaan ainoastaan tavanomainen kotitarveotto jää lupamenettelyn ulkopuolelle. Maa-ainesluvat Huittisissa käsittelee ympäristö- ja rakennuslautakunta. Yleensä lautakunta pyytää lupahakemuksesta Varsinais-Suomen aluehallintoviraston lausunnon ja monesti myös Satakuntaliiton lausunto on tarpeen. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla maa-ainesten ottosuunnitelma.

Maa-aineslaki ei koske kaivoslakiin perustuvaa ainesten ottamista, rakentamisen yhteydessä tapahtuvaa ainesten ottamista toimenpiteen perustuessa viranomaisen antamaan lupaan tai ottamista, johon vesilain mukaan vaaditaan aluehallintoviraston lupa.

 

Maisematyölupa

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueella ei saa ilman lupaa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Sekä maisematyöluvat että tulkinnanvaraisissa tapauksissa luvan tarpeellisuuden ratkaisee ympäristösihteeri.

 

Vesilain mukaiset luvat

 

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen. Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla. Vesilain mukaiset varsinaiset lupa-asiat käsittelee aluehallintovirasto. Ympäristö- ja rakennuslautakunta tekee eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin liittyvät päätökset.