In English | På svenska |

 

Täällä esitellään vaihtoehtoja haja-asutusalueen kiinteistöille, joilla ei ole mahdollisuutta liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

 

Näiden alueiden viemäröinti on mahdollista toteuttaa kiinteistökohtaisella järjestelmällä, vesihuolto-osuuskuntien tai muun alueen kiinteistöjen yhteenliittymän kautta.


Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on esitelty Kehittämissuunnitelma ja toiminta-alueet – sivulla. Vuosina 2014-2015 kaupunki toteutti Mommolan ja Huikankulman alueen viemäröinnin laajennuksen sekä jätevedenpuhdistamon siirtoviemäreiden yhteyteen rinnakkaisviemärit palvelemaan alueen asukkaita. Rinnakkaisviemäreiden toiminta-alueisiin voi tutustua Siirtoviemärin rinnakkaisviemärit - sivuilla.


Lisäksi Huittisten alueella toimii Loima-Korkeakoski-Kaharila jätevesiosuuskunta, jonka toiminta-alue on esitetty alla. Jätevesiosuuskunnan yhteyshenkilönä toimii Jussi-Matti Huhtala puh. 044 322 1158.


Linkki jätevesiosuuskunnan toiminta-aluekarttaan. 

 

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157) mukaisesti tulee kiinteistön jätevesijärjestelmä kunnostaa 31.10.2019 mennessä mikäli:


  •  kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100m   vesistöstä        
  •  kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan   soveltuvalla pohjavesialueella 

  • kiinteistöllä tapahtuvan seuraavan suuren luvanvaraisen remontin, rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevan rakennuslupaa edellyttävän korjaus- ja muutostyön yhteydessä


Linkki SYKE:n 100 metriä karttapalveluun:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d


Linkkejä kiinteistökohtaisiin järjestelmiin

 

Huittisten rakennusvalvonnan ohjeet: http://www.huittinen.fi/palvelut/asuminen_ja_rakentaminen/

rakennusvalvonta/ohjeet

 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_

LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely


Jätevesineuvontaa Satakunnassa (JÄNES), Pyhäjärvi-insitituutti

http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default4.asp?active_page_id=184

 

Kokemäjoen vesistön vesien suojeluyhdistys

https://kvvy.fi/tietoa/hajajatevedet/ 

 

Vesihuolto-osuuskunnat 

 

Tietoa osuuskunnan perustamisesta: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/86267/1_2010Vesiosuuskunta.pdf?sequence=3

 

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat RY SVOSK http://svosk.fi/