In English | På svenska |

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUTAULUKKO 1.1.2018 alkaen


(tähdellä merkityt maksut kerryttävät maksukattoa)

 

Euroa

Terveyskeskuskäyntimaksu *

Peritään enintään 3:lta lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolle tehdyltä käynniltä vuodessa.
Ei peritä

·     äitiys- ja lastenneuvolakäynniltä

·     alle 18-vuotiaalta

·     rintamatunnuksen omaavalta.

__________________________________________

Hoitajan vastaanoton asiakasmaksu

Peritään enintään 3:lta sairaanhoitokäynniltä tai yksilölliseltä fysioterapiakäynniltä vuodessa.

               Ei peritä:

               -alle 18-vuotiailta,

               -rintamatunnuksen omaavilta,

               -terveyden edistämiseen liittyvistä ennalta ehkäisevistä palveluista ( äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, opiskeluterveydenhuollon palvelut, perhesuunnitteluneuvolan palvelut, seulontaohjelman mukaiset käynnit),

                -tartuntatautilain mukaisesta hoidosta,

                -muistihoitajan vastaanotoilta,

                -päihde- ja mielenterveyskäynneiltä,

                -INR -hoitajan käynneistä,

                -diabeteshoitajan vastaanottokäynneiltä 

                -hoitotarvikejakelukäynneiltä


Jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä, ei hoitajakäyntimaksua peritä.


20.60 €_______________

11.40 €

Käyttämättä/ peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu

Peritään 15 vuotta täyttäneeltä. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy (esim. äkillinen sairastuminen).

50.80 €

Tilapäinen kotisairaanhoito

       -lääkärin ja hammaslääkärin kotikäynti


       -muun hoitohenkilökunnan kotikäynti

 

Mikäli kotisairaanhoidon tarve jatkuu yhdenjaksoisena yli  2 kuukautta, peritään potilaalta jäljempää ilmenevä jatkuvan kotona annettavan hoidon kuukausimaksu.


Ei peritä alle 18-vuotiaalta.

 

18.90 €

 

12.00 €

 

Jatkuvan kotisairaanhoidon maksu

Maksukyvyn mukainen kuukausimaksu

Maksu määritellään potilaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien perheenjäsenten yhteenlaskettujen tulojen, perheenjäsenten lukumäärän ja annettavien kotisairaanhoidon ja sosiaaliviraston kotipalvelujen yhteenlasketun käyntimäärän perusteella määräytyvä kuukausimaksu.


Ei peritä alle 15-vuotiaalta.

 

Hoitopäivämaksu *

Peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.
Jos henkilö lähtee sairaalaan tulopäivänä, peritään hoitopäivämaksu.

48.90 €

Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen

Katso maksukatosta jäljempänä

22.50 €

Päivä- ja yöhoidon maksu *

Jos potilas on hoidossa vain yöllä tai päivällä.

22.50 €

Fysioterapian sarjahoidon maksu *

Peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi

11,40 €/kertaAlle 18-vuotiailta perittävät maksut

Jos hoitopäiviä kertynyt kalenterivuoden aikana yli seitsemän, ei peritä:

· hoitopäivämaksua

· päivä- tai yöhoidon maksua,

· kuntoutushoidon maksua

 

 Hoitopäivistä on esitettävä selvitys sairaalalle.

 

Maksu lääkärintodistuksesta

Hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista ei peritä maksuja

50.80 €

 

Ajokorttitodistus

Todistuksen lisäksi peritään terveyskeskuskäyntimaksu

61.00€

Seulonta irtosolututkimus

maksuton

Seulonta mammografiatutkimus

 

maksuton

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Maksu on 85% hoidossa olevan nettokuukausitulosta. Mikäli enemmän ansaitseva puoliso on pitkäaikaishoidossa, hoitomaksu on 42,5% puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Vähemmän ansaitsevan puolison ollessa hoidossa, hoitomaksu on 85 % hänen netto tuloistaan. Puolisolle tulee aina jäädä toimeentuloa varten asumiskustannusten jälkeen täyden kansaneläkkeen määrää vastaava summa. 

Potilaan käyttöön tulee aina jäädä vähintään kuukaudessa 108 €. Myös rintamalisä jää potilaan käyttöön. Kolme kuukautta hoidossa ollut kuuluu pitkäaikaishoidon maksujärjestelmään.

 

Tartuntatautien hoito

Yleisvaarallisen tartuntataudin hoito ja lääkkeet ovat maksuttomia. Ilmoitettavan tartuntataudin lääkkeet ovat maksuttomia.

 Hammashuollon perusmaksu

    

    -suuhygienisti

 

    -hammaslääkäri


 

     Peruuttamaton poisjäänti yli 15 v

 


10.20€/käynti


13.10€/käynti50.80 €

Tutkimus, ehkäisevä hoito ja kiinnityskudosten perushoito


 -suun perustutkimus

 -suun suppea tutkimus tai ensiapua tarvitsevan tutkimus

 -röntgentutkimus

 -leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus

 -Hampaiden ja niiden kiinnityskudosten perushoito
18.90 €


8.40 €

 8.40 €/kuva

18.90 €

8.40 - 54.90€


 Paikkaus ja juurenhoito


 -puudutus

 -yhden pinnan paikka

 -kahden tai kolmen pinnan paikka

 -laajempi paikkaustyö

 -juurenhoito
 


 8.40 € 

18.90 €

37.50 €

54.90€/hammas

18.90 - 54.90€

/käyntikerta

Muu sairauksien hoito

 -puudutus

 -yhden hampaan poisto

 -leikkauksellinen poisto

- muut toimenpiteet vaikeudesta riippuen


 


8.40 € 

18.90 - 37.50 €

54.90 - 77.00 €

8.40 - 77.00 €

 


Viivästyskorko ja perimispalkkio
Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään eräpäivästä lukien korkolain mukainen viivästyskorko.

 
Kotisairaalahoidon maksuja peritään seuraavilta käynneiltä:


- Kotisairaalan käyntimaksu 12 € (enintään 3 kertaa /vrk)

- Lääkärin käynti 18.90 €

- Kotisairaalamaksu ei kerrytä terveydenhuollon asiakasmaksukattoa


Kotisairaalahoidon maksua ei peritä:


- Säännöllisen kotihoidon asiakkailta

- Ympärivuorokautisissa asumispalveluissa asuvilta asukkailta

- Rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta eikä miinanraivaajilta.