In English | På svenska |

Omaishoidon tuki


Omaishoidon tuki on vanhuksen, vaikeavammaisen lapsen tai muun pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi hoitajalle maksettava hoitopalkkio, joka määritellään hoitajan ja hoidettavan kanssa laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

 

Omaishoidon tuessa on kolme maksuluokkaa:


  1. 392,57 €/kk
  2. 523,37 €/kk
  3. 1031,03 €/kk


Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon/epikriisin tmv.

 

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät (Tuen myöntämisedellytykset 3 §):


  • Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa tai muuta huolenpitoa
  • Hoitoa voidaan antaa hoidettavan kotona
  • Hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta yhdessä muiden tarpeellisten palvelujen kanssa
  • Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia
  • Hoidettavan koti soveltuu hoidon antamiseen
  • Omaishoidon tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista ja se riittää turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden.

 

  

Yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki.