In English | På svenska |
Lapsi

Lastensuojelu


Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.


Lapsen oikeus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.


Tarkoitus

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla huoltajia lasten kasvatuskessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua.


Avohuollon tukitoimet

Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon tukitoimia.  Ne ovat lapsenhuostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden ensisijaisia.

 

Avohuollon tukitoimia tarjotaan lapselle ja perheelle, jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

 

Tukitoimet perustuvat lastensuojelutarpeen selvitykseen ja lapsen asiakassuunnitelmaan, johon kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukitoimien ajanjakso.

 

Huoltaja tai lapsi voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun ja hakea avohuollon tukea lapselle tai perheelle.

 

Sosiaalityöntekijän ensisijaisia työskentelytapoja ovat keskustelut, ohjaus ja neuvonta sekä neuvottelut ja kotikäynnit, joissa perheen kanssa etsitään yhdessä ratkaisua ongelmiin.  Mietitään mitä palveluja perhe voi käyttää ja arvioidaan käytössä olevia palveluja.

 

Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta.

 

Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi:

 

1. Perhetyö

Kaupungin perhetyöntekijä saapuu perheen kotiin, auttaa arjen sujumisessa ja tukee vanhempia lasten kasvatuksessa.

 

2. Tukihenkilö tai -perhe

Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta säännöllisesti.  Jos lapsella on tukiperhe, hän vierailee tukiperheessä esimerkiksi viikonloppuisin.

 

3. Lastenhoidon järjestäminen

Lapselle järjestetään päivähoitopaikka tai iltapäiväkerho tai perhettä ohjataan hakemaan itse lastenhoitoapua.

 

4. Lasten koulunkäynnin, harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen taloudellisesti

Lasta ja hänen perhettään voidaan avustaa muun muassa virkistystoimintaan osallistumisessa.


Huostaanotto ja sijaishuolto

Lastensuojelussa huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi.

 

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella.


Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus

Lastensuojelulain 25 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat  olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

 

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.

 

 

 

Tietoa lastensuojeluilmoituksesta

 

Lastensuojeluilmoitus

 


Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi