In English | På svenska |

Kotihoito


Kotihoito, matkalla

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Periaatteena on toimintakykyä tukeva työote, jolloin asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Kotihoito tukee asiakasta niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua omaisiltaan tai läheisiltään.


Palvelu perustuu toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen arviointiin. Geronomi tekee palvelutarpeen kartoituskäyntejä ja osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa hoidon ja palvelujen suunnitteluun ja tekee hoidon kohdentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja.

 

Kotihoitokäynti sisältää tarpeen mukaan mm. asiakkaan voinnin seurantaa, lääkehoitoa, arkitoiminnoissa avustamista ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Kotona otetaan laboratoriokokeita, ellei asiakas pääse terveyskeskukseen itse tai lähipiirin saattamana.

 

Kotihoidon henkilöstöllä on sairaanhoitajan tai lähihoitajan koulutus. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille nimetään Oma hoitaja. Kotihoidossa toimii lisäksi geronomi, fysioterapeutti, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti, jotka tukevat yksilöllistä asiakkaan kuntoutusta.

 
Kotihoidosta perittävä maksu perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun aikaan ja asiakkaan tuloihin.


Kotihoito