In English | På svenska |

KulttuuriavustuksetLomake avustuksen hakemiseen

Huittisten kaupungin kirjasto- ja kulttuurilautakunnan avustusohjeet (hyv. 30.1.2013)

Yleistä

Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan tehtävänä on kalenterivuosittain päättää kaupungin talousarviossa kulttuuritoiminnan tukemiseen varattujen avustusrahojen jakamisesta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (vrt. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92, § 2).


Jakoperusteet

Avustusten jakamisella pyritään tukemaan kuntalaisten kulttuuriharrastusta ja lisäämään kuntalaisille tarjottavia kulttuuripalveluita. Etusija tukemisessa on toiminnoilla, jotka ovat kulttuuritoimintaa kehittäviä, rikastavia ja piristäviä ja mahdollisimman monen ulottuvilla.

Lautakunta voi hakemuksesta myöntää avustuksia kaikille kulttuuritoimintaa harjoittaville huittislaisille rekisteröidyille yhdistyksille, ryhmille sekä yksityishenkilöille, joiden kotipaikka on Huittisten kaupunki. Poikkeustapauksissa voidaan tukea myös seudullisia tai valtakunnallisia kulttuurihankkeita, jos hankkeen voidaan katsoa hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa.


Avustukset voidaan myöntää:

  •  yleisavustuksena, joka myönnetään huittislaisen rekisteröidyn yhdistyksen yleisen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen sellaisen toiminnan tukemiseen, joka pääasiallisesti kuuluu kulttuuritoimintalain (728/92) 2 §:ssä määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin

tai

  •  kohdeavustuksena, joka myönnetään rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille tai yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuri- ja taidetoimintaa tai järjestävät kulttuuri- ja taidetilaisuuksia.


Kulttuuriavustusta ei myönnetä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä ammatilliseen kouluttautumiseen tai opinto- ja virkistysmatkailuun.


Avustustoiminta on aina harkinnanvaraista. Lautakunta voi painottaa avustusten myöntöperiaatteita vuosittain eri tavoin. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnalla on oikeus harkintansa mukaan jättää kyseisestä summasta varoja jakamatta ja jakaa jäljelle jääneet varat mm. tukemalla jotakin yllättävää paikkakunnan kulttuurielämää voimakkaasti tukevaa projektia.

Hakumenettely

Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan avustukset julistetaan vuosittain haettavaksi tarkoitusta varten hyväksytyllä lomakkeella kuukauden hakuajalla huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

 

Yhdistysten on liitettävä hakemukseen toimintasuunnitelma ja talousarvio siltä vuodelta, jolle avustusta haetaan sekä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Uuden hakijan ollessa kysymyksessä mukaan liitetään yhdistyksen säännöt.

 

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemus on jätetty määräaikaan mennessä ilmoituksessa mainittuun paikkaan, että hakemus on asianmukaisesti täytetty ja että hakemuksessa on tarvittavat liitteet. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusta voi täydentää myöhemmin kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli hakemusasiakirja joudutaan jättämään epätäydellisenä.

 

Maksaminen ja avustuksen käytön seuranta

Myönnetyt avustukset maksetaan saajilleen viimeistään syyskuussa. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan kirjasto- ja kulttuurilautakunnalle selvityksen myönnetyn avustuksen käytöstä. Yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta, jolle avustus on myönnetty. Yksityisten henkilöiden ja rekisteröimättömien ryhmien tulee toimittaa joko tosite tai lyhyt kirjallinen selvitys toteutuneesta toiminnasta. 


Selvitys on annettava avustuksen käyttöä seuraavana vuonna huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Mikäli hakija ei anna hyväksyttävää tiliselvitystä, peritään myönnetyt varat takaisin siltä osin, kun hyväksyttävää tiliselvitystä ei ole saatu.