In English | På svenska |

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää. Sen tehtävänä on arvioida lapsen mahdollista tuen tarvetta yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.


On tärkeää, että lapsen tuen tarpeet havaitaan mahdollisimman varhain ja että niihin vastataan monipuolisesti. Huittisissa lapsen kasvun ja oppimisen tuki järjestetään lapsen omassa päivähoitoryhmässä joko pienentämällä ryhmän kokoa tai palkkaamalla ryhmän avuksi lisähenkilökuntaa. Tuen perustana ovat yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet, joiden avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteet ja niihin liittyvät menetelmät kirjataan joko lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai kuntoutussuunnitelmaan / HOJKS:aan. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä lasta kuntouttavan tahon, kuten puhe-, fysio- tai toimintaterapeutin kanssa.


Huittisissa toimii yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka työkenttänä on koko Huittisten varhaiskasvatus: päiväkodit, ryhmikset ja perhepäivähoito. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy päivähoitoyksiköissä havainnoimassa lapsia ja seuraamassa lapsiryhmien toimintaa sekä konsultoimassa päivähoitoyksiköiden henkilökuntaa lasten kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Tehtävänä on yhteistyössä lapsen päivähoitoyksikön henkilökunnan kanssa auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tarvitaan tukea.


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tukea tarvitsevien lasten päivähoitomuodon valintaan sekä avustajien sijoiteluun yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa. Lisäksi tehtäviin kuluu erityispäivähoidon tarpeen kartoitus, koordinointi ja kehittäminen Huittisissa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat mm. lasta kuntouttavat tahot, perheneuvola, sosiaalityöntekijät, lastensuojelu, terveydenhuolto ja opetustoimi.


Esiopetuksessa jokaisella lapsella on oikeus saada tukea kasvulleen ja oppimiselleen sekä kehittää oppimisvalmiuksiaan. Esiopetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä esiopetusryhmän, että kunkin lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki, joka on kirjattu Huittisten kaupungin oppilashuoltosuunnitelmaan (Kasvatus- ja opetusltk 17.3.2011 § 49).


Papunet

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (Neptunus-hanke)