In English | På svenska |


Varhaiskasvatuspalvelujen maksut 


Näin saat laskettua perheesi varhaiskasvatuksen maksut : 

varhaiskasvatusmaksujen laskuri


Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. 

Korkein varhaiskasvatuspalvelun hoitomaksu on 290 euroa/kk ja alin perittävä maksu on 27 euroa/kk. 

Varhaiskasvatuksessa käytössä palveluseteli yksityisen päiväkodin palveluihin.Varhaiskasvatuksen hallinnossa tehdään päätös oikeudesta palveluseteliin ja määritellään sen arvo. Päätös lähetetään tiedoksi vanhemmille asiakasmaksupäätöksenä.

Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajalle asiakasmaksu, joka on maksimissaan samansuuruinen kuin korkein kunnallinen päivähoitomaksu. 

Maksuluokat  alkaen 1.3.2017


Kokopäivähoito

Yli 5 tuntia päivässä kestävä hoito

Maksun enimmäismäärä kokopäivähoidossa on 290 €.


Osapäivähoito

Enintään 5 tuntia päivässä kestävä hoito

Osapäivähoidosta perittävä maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta

 

Maksutaulukosta valitaan eli varataan  tarvittava hoitopäivämäärä kuukaudessa. Varaus on voimassa  kolmen kuukauden ajan.


 

Hoitoaika

 

Maksuprosentti

Kokopäivä, 19 pv/kk tai enemmän

100 %

kokopäivä, 16–18 pv/kk

85 %

kokopäivä, 13–15 pv/kk

75 %

kokopäivä, 10–12 pv/ kk

55 %

kokopäivä, 7–9 pv/kk

45 %

kokopäivä 4–6 pv/kk

35 %

kokopäivä 1–3 pv/kk

30 %

 

 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus


20 h varhaiskasvatusta tarjotaan eri hoitomuodoissa joko 5x4 tuntia/viikko tai 10 pvä /kk Huoltaja ja hoitopaikka sopivat keskenään kumpaa hoitoaikaa käytetään sekä tarkemmista hoitoajoista.20 tunnin varhaiskasvatusoikeus esioppilaalle

20 h varhaiskasvatusoikeus täyttyy maksuttomassa esiopetuksessa 20 tuntia/viikko.


ESIOPETUS

 

Maksuton esiopetus

Maksuton esiopetuskausi on sama kuin koulujen lukuvuosi. Muuna aikana esiopetusikäisiltä peritään

varhaiskasvatusmaksu palvelutarpeen mukaan.

 

Esiopetuksen lisäksi tarvittava osapäivähoito

* Kun lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa

enintään 5 h/päivä, maksuna peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta.

* Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa yli 5 h/päivä, maksuna perintään 85 %

kokopäivähoidon maksusta.

 

11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset

 

11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille päivähoitomaksu on normaalin päivähoitomaksun ja hoitotarpeen mukainen. Kyseisille lapsille kuntouttava päivähoito on maksuton.

 

Koululykkäys

 

Koululykkäyksen saaneiden lasten osalta päivähoitomaksuna peritään esiopetuksen ja sitä täydentävän päivähoidon maksujen mukaisesti.


Tilapäisestä päivähoidosta (1-5 päivää) 


peritään 18 €/lapsi kokopäivähoito tai 13,50 e /osapäivähoito. Tilapäinen hoito on kertaluonteista hoitoa ja sitä toteutetaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

 

Maksun periminen, poissaolot ja muutokset

Maksu määrätään kuukausimaksuna. Maksu peritään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa pääsääntöisesti 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden

aikana (1.8.- 31.7.). Kun lapsen hoitosuhde on alkanut elokuussa jatkuen yhtäjaksoisesti toimintavuoden loppuun, ei heinäkuulta peritä maksua.


Lisätietoa yksityisen varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan ehdoista kts. yhteystiedot yksityinen päiväkoti Nappulanurmi.

 

Perhepäivähoito (perhepäivähoitajan omassa kodissaan tapahtuva hoito), varahoidon

järjestäminen itse

Perhepäivähoidossa olevan lapsen huoltajien sitoutuessa järjestämään itse varahoidon perhepäivähoitajan vuosiloman, sairasloman, tasoitusvapaan tai koulutuspäivän aikana, saa perhe vähennystä päivähoitomaksuunsa ko. päivistä päiväkohtaisena alennuksena.

 

Oikeutta maksuhyvitykseen ei kuitenkaan synny perheestä tai lapsesta johtuvista poissaolosyistä, mikäli ne ajoittuvat samanaikaisesti hoitajan poissaolon kanssa. Hoitajan poissaolon vuoksi varattu varahoitopaikka on peruutettava kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen varauksen alkua, jotta asiakkaalla on oikeus maksuhyvitykseen

 

Päivystysaika päiväkodeissa

Päivähoitomaksua ei peritä siltä ajalta jonka lapsi on poissa päiväkodin ollessa suljettuna kesä- ja joululomien sekä syys - ja hiihtolomien aikaan. 

 

Kaksi tai kolme maksutonta kesäkuukautta

 

Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta ei peritä toistaiseksi kesäaikana maksua, jos lapsi on poissa hoidosta ennalta ilmoitetusti kesä-, heinä- ja elokuun aikana kaikki kolme kalenterikuukautta tai kaksi perättäistä kalenterikuukautta joko kesä- ja heinäkuun tai heinä- ja elokuun.

Keväällä päivähoitopaikat tiedustelevat perheiltä kirjallisesti lapsen kesäajan hoitotarpeen. 

Huom.ei käytössä yksityisellä varhaiskasvatuksen palveluntarjoajalla.Lisätietoa yksityiseltä palveluntuottajalta.


Lapsen sairaus

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta  11  päivää tai yli  kalenterikuukauden aikana, maksua peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä

koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Yksityinen varhaiskasvatuspalvelujen tarjoajan laskutuskäytäntö on 11 pvä yhtäjaksoista poissaoloa lääkärintodistuksella josta maksuhyvitys tarjotaan.

Muu poissaolo

Kuukausimaksu peritään myös lapsen tilapäisten poissaolojen ajalta. Jos lapsi on poissa koko

kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksun perimättä jättäminen edellyttää hoitopaikan irtisanomista.

Poissaolo päivähoidosta ei oikeuta kotihoidon tukeen.


Kun lapsi kotona isyysrahakauden aikana

Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole päivähoidossa sairausvakuutuslain 9 luvun7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava

päivähoitopaikkaan/varhaiskasvatuksen aluejohtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Päivähoito muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta kun lapsi on kotona isyysrahakaudella.Irtisanominen

Hoitosuhde irtisanotaan kirjallisesti (esim. sähköposti) ennen hoidon päättymistä ja se katkaisee päivähoitolaskutuksen.

 

Hoidon alkaminen ja päättyminen

Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. 

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta

huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

 

Päivähoitomaksun tarkistaminen, tulojen ilmoittaminen tuloselvityslomakkeella liitteineen


Maksu määrätään koko toimintavuodeksi toistaiseksi voimassa olevaksi.Kahden vuoden välein suoritetaan yleinen maksujen tarkistus indeksikorotusten yhteydessä, seuraava tarkistus on 1.8.2018. Huoltaja ilmoittaa maksuihin vaikuttista tuloista varhaiskasvatuksen toimistoon palvelusihteerille.


HUOM! HUOLTAJAT ILMOITTAVAT UUDEN LAIN 1.3. 2017 JÄLKEEN VOIMAANASTUNEISTA HOITOMAKSULUOKISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MUUTOKSISTA 

-MIKÄLI HOIDON TARVE ON ALLE 19 PVÄÄ/KK, KANNATTAA TARKISTAA MUUTTUUKO MAKSULUOKKA UUDEN MAKSULUOKKA TAULUKON MUKAAN !! ILMOITUS JOKO PÄIVÄKOTI TAI VARHAISKASVATUKSEN TOIMISTO 


 

Laskutus

Päivähoitomaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.3.2017:


Maksun määräytyminen

Varhaiskasvatuksen palveluista peritään perheen tuloihin perustuva kuukausimaksu ja se perustuu

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan ja maksuprosentin mukaan


Perheen koko

Maksulain mukaan perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai

avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa

asuvat molempien alaikäiset lapset. Oikeus päivähoitopaikkaan alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa.

 

Perheen

henkilö-määrä

 

tuloraja

euroa/kk

 

maksu-

prosentti

2

1 915

11,5 %

3

1 915

9,4 %

4

2 053

7,9 %

5

2 191

7,9 %

6

2 328

7,9 %

 

 

 

 

Kun samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 90 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, kuitenkin enintään 261 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman

lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen

perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
 

 Tuloselvitys

Tuloina otetaan huomioon

Päätettäessä varhaiskasvatuksen maksuista perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Jos lapselle hoitopaikkaa hakeva huoltaja ei ilmoita tulojaan, voidaan hänelle määrätä enimmäismaksu 290 euroa/kk. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä. 

 

Tulot

Perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat

tulot sekä laskennallinen metsätulo. Myös lomaraha ja tulospalkkio lasketaan perheen tuloksi. Elatusapuja elatustuki huomioidaan päivähoitomaksua laskettaessa. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat,otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen Yrittäjän tuloselvitys -lomake liitteineen.

Opintoetuudet, jotka ovat ansiotuloa korvaavaa veronalaista tuloa, otetaan huomioon.

 

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta,

kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea,opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta,

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain

(566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia,

perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (11.5.2007/585)

 

Vähennykset tuloista

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon maksetut elatusavut ja syytinki, joista tositteet toimitettava.

 

Perhe voi tulonselvityslomakkeella ilmoittaa suostumuksen korkeimpaan varhaiskasvatusmaksuun,

jolloin tuloselvityksiä ei tarvitse erikseen toimittaa.

 

Huom! Varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevat tulorajat sidotaan yleiseen ansiotasoindeksiin,

jolloin indeksitarkistus tehdään joka toinen vuosi.

Tuloista vähennetään

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon maksettavat elatusavut.

Muutosten ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen maksuihin vaikuttavista muutoksista, esim. vanhempien työttömyys, avioero tms., tulee huoltajan ilmoittaa kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon mahdollisimman pian.

Varhaiskasvatuksen maksu tarkistetaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.