In English | På svenska |

Rakennuslupa

 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen
• rakentamiseen
• laajentamiseen
• merkittäviin korjaus- ja muutostöihin sekä
• olennaisiin käyttötarkoituksen muutoksiin, esimerkiksi kosteiden tilojen rakentaminen normaaliin huonetilaan
Rakennuslupa vaaditaan myös pienemmistä toimenpiteistä. Esimerkiksi takan ja uuden hormin rakentamiseen, kantavan rakenteen muutokseen, lämmitystavan muuttamiseen ja öljysäiliön sijoittamiseen sisätiloihin vaaditaan rakennuslupa.

Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä. Lisäksi valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta voidaan toimenpiteeseen vaatia toimenpidelupa. Toimenpidelupa edellytetään lähinnä sellaisista rakentamistoimenpiteistä, joilla on vaikutuksia kaupunkikuvaan, esimerkiksi julkisivumuutokset, kevyitä rakennelmat ja muut vastaavat. Rakennusjärjestyksessä on määritelty erilaisten toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus.
Mikäli olet epävarma toimenpiteen luvanvaraisuudesta, tarkistathan asian rakennustarkastajilta.
Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä naapureiden kuulemisesta ja informoinnista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §

Toimenpideilmoitus

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- tai toimenpidelupaa kevyempi menettely. Maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan on rakennusjärjestyksessä määritelty, mihin merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 129 §

Rakennuksen purkamislupa 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen purkamisilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §

 

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisut

Mikäli rakentaminen tapahtuu säännöksistä poiketen tai esim. asemakaavan vastaisesti, vaatii rakentaminen yleensä poikkeamisluvan. Suunnittelutarvealueella (pääasiassa yleiskaava-alueet ja haja-asutusalue) jossa ei ole vahvistettua asema- tai ranta-asemakaavaa, on rakennusluvan edellytykset tutkittava suunnittelutarveratkaisulla.
Yksittäinen kohde, jolla on vaikutuksia ympäristöön voi edellyttää myös rakennusluvan edellytysten tutkimista suunnittelutarveratkaisulla.


Poikkeamiset ja suunnittelutarvepäätökset tekee ympäristö- ja rakennuslautakunta. 

 

Poikkeamislupa ja suunnittelutarvepäätös on voimassa enintään 2 vuotta, jona aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa. Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu eivät itsessään oikeuta rakentamiseen vaan vasta rakennusluvan hakemiseen.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 171 §

 

 

Taksat

Rakennusvalvonnan taksat 


Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on hyväksytty


Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

 

Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa. Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin.

 

Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta.

 

Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä.

 

Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

 

Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään on lisätty uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa.

 

Lait tulivat voimaan 1.4.2015