In English | På svenska |

HUITTISTEN KAUPUNKI


UUSI LIIKUNTAHALLI

 

TARJOUSPYYNTÖ: LVV-URAKKA  


  

 1. Tilaaja

 

Huittisten kaupunki

tekninen palvelukeskus

Risto Rytin katu 36

32700  HUITTINEN

 


 1. Tilaajan yhteyshenkilöt

 

rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski

puh. 044-560 4344, sähköposti: ari.jyrakoski@huittinen.fi

 

talonrakennusinsinööri Juha Tuominen

puh. 044-560 4342, sähköposti: juha.tuominen@huittinen.fi

 


 1. Hankintamenettely

 

Hankinta on Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukainen kansallisen EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin.

 

Ennakkoilmoitus hankkeesta on julkaistu HILMA-portaalissa 30.12.2016. Urakasta on jätetty hankeilmoitus julkaistavaksi HILMA –portaalissa 2.3.2017.

 

Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. 

 

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

 


 1. Hankkeen kieli ja rahayksikkö

 

Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja hankkeen kielenä on suomi.

 

Tarjoushinnat tulee antaa euroina.

 


 1. Hankinnan kuvaus

 

Huittisten kaupunki rakennuttaa uuden liikuntahallin, jonka bruttoala on 3.230 m2 ja tilavuus 28.490 m3. Uuden liikuntahallin valmistuttua nykyinen liikuntahalli puretaan ja uuden liikuntahallin piha-alueet viimeistellään. Hankinnan kohteena ovat liikuntahallin LVV-tekniset työt hankintoineen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

 

Kohde sijaitsee osoitteessa Kirjatie 2, 32700 HUITTINEN.

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2017 – 2018 aikana urakkaohjelmassa tarkemmin määritetyn aikataulun mukaan.

 

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. LVV-, IV-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

 


 1. Tarjouksen antaminen

 

6.1. Tarjouspyyntöasiakirjat

 

Tarjouspyyntö ja osa tarjouspyyntöasiakirjoista on julkaistu Huittisten kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

 

http://www.huittinen.fi/hallinto/julkiset_hankinnat/vireilla_olevat_hankinnat

 

Hankinnasta kiinnostuneiden urakoitsijoiden tulee tilata tarjouspyyntöasiakirjat kokonaisuudessaan sähköpostitse osoitteesta tekninen@huittinen.fi.

 

Asiakirjat toimitetaan sähköisenä urakoitsijan toimittamaan sähköpostiosoitteeseen n. 2 arkipäivän kuluessa tilauksesta. Urakoitsija hankkii mahdolliset paperiset laskentasarjat itse omalla kustannuksellaan. Huittisten kaupungilla on oma tulostuspalvelu, jota urakoitsijat voivat hyödyntää omalla kustannuksellaan.

 

6.2. Tarjous

 

6.2.1. Tarjouksen muoto

 

Tarjous tulee jättää oheisella tarjouslomakkeella. Tarjousta voi täydentää vapaamuotoisilla liitteillä. Lomake tulee täyttää huolellisesti.

 

Mahdollisten lisä- ja muutostöiden varalta on tarjouksessa ilmoitettava tarjouslomakkeessa pyydetyt yksikköhinnat. Lisäksi urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa muissa asiakirjoissa pyydetyt yksikköhinnat.

 

6.2.2. Tarjoushinta

 

LVV-tekniset työt suoritetaan kokonaishintaurakkana.

 

Huittisten kaupunki on AVL:n 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja ja siihen sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, joten urakkahinta on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa.

 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes sopimus on syntynyt jonkun tarjouksen tehneen kanssa työn suorittamisesta, kuitenkin vähintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyynnön mukaisesta jättöpäivästä lukien.

 

Maksuehtona käytämme 30 pv netto ja viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

 

6.2.3. Tarjouksen liitteet

 

Tarjoukseen tulee liittää tarjousasiakirjoissa mainittujen selvitysten lisäksi Yhteinen Eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD -lomake).

 


 1. Sopimuksen voimaantulo ja sovellettavat sopimusehdot

 

Huittisten kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki annetut tarjoukset ja keskeyttää hankinta hankintalain mukaisin perustein.

 

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Kirjallinen sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kunnan puolella lopullinen ratkaisu on tehty ottaen huomioon kuntalain 51 §:stä ja 89 §:stä ilmenevät seikat päätöksenteossa.

 

Valitun urakoitsijan kanssa laaditaan erillinen urakkasopimus (RT 80260) noudattaen Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660).

 

Urakkasopimukseen liitetään selonottotilaisuuden muistio, urakkaneuvottelumuistio, tämä tarjouspyyntö liitteineen, urakkatarjous, maksuerätaulukko sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyt tekniset asiakirjat.

 


 1. Noudatettava lainsäädäntö ja ohjeet

 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”).

 


 1. Hankinta-asiakirjojen julkisuus

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).  Mainitun lain perusteella annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 1. Tarjousten avaaminen ja käsittely

 

Tarjousten käsittelyn vaiheet

 

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

3. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

  • pakolliset poissulkemisperusteet (80 §)

  • harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §)

  • rekisteritiedot, taloudellinen ja rahoitustilanne (84 – 85 §)

  • tekninen suorituskyky ja ammattitaito (86 §)


4. Tarjousten vertailu

5. Selonottotilaisuus

6. Hankintapäätöksen tekeminen

7. Urakkasopimuksen tekeminen (kun päätös saavuttaa lainvoiman)

 

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen.  Avaustilaisuudessa ovat läsnä hankintayksikön edustajat.  Avaustilaisuus ei ole julkinen.

 

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella.

 

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n mukainen poissulkemisperuste.

 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 81 §:n mukainen poissulkemisperuste.

 

Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

 

Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjouspyynnön kohdan 11 mukaisin perustein.

 

Ennen hankintapäätöksen tekoa hankintayksikkö pitää valittavaksi ehdotettavan urakoitsijan kanssa tarjouksen sisällöllisen selonottotilaisuuden. Urakoitsijan tulee tässä tilaisuudessa esittää Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 88 §:n mukaisesti hankintayksikölle seuraavat asiakirjat:

 

 • tilaajavastuulain mukaiset selvitykset (mikäli eivät ole saatavissa julkisista rekistereistä)

 • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

 • selvitykset yrityksen talous- ja rahoitustilanteesta

 • vastuuvakuutus

 • rikosrekisteriote 1.  Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

 

11.1. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

 

Urakoitsijan tai sen taustakonsernin toteutuneen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään 0,5 M€ kahden viimeisen valmistuneen tilinpäätöksen keskiarvona.

 

Urakoitsijan tai sen taustakonsernin luottokelpoisuusluokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa suosituksen mukaan vähintään A tai vastaavan luottolaitoksen lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava.

 

Vaihtoehtoisesti urakoitsija voi toimittaa urakkasumman suuruisen pankin tai muun rahoituslaitoksen sitoumuksella omavelkaisen takauksen tähän urakkaan.

 

11.2. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys

 

Tarjoajan tulee esittää vähintään 3 kpl korkeintaan 5 vuotta vanhaa referenssiä (lasketaan valmistumisesta). Referenssit voivat olla vähintään 1.000 m2 kokoisen julkisen rakennuksen peruskorjaus- tai uudisrakennustöitä. Kyseisen referenssin tilaajana tulee olla julkisyhteisö (kunta, valtio, kaupunki, seurakunta tai muu yhteisö, jota koskee hankintalaki). Vaihtoehtoisesti referenssinä voi esittää vastaavan kokoisen yksityisen liikunta- tai liikerakennuksen  peruskorjaus- tai uudisrakennustyön. 

 

Tiedot kelpoisuuden arvioinnissa käytettävistä referenssitiedoista tulee liittää tarjousasiakirjoihin. Kelpoisuuden arviointi suoritetaan kokonaisarviona toimitettujen tietojen perusteella.

 

Referensseistä huomioidaan ensisijaisesti vain Suomessa tehdyt kohteet. Perusteena ovat kohteiden kohtuullinen tarkistettavuus sekä maakohtaiset rakentamismääräykset.

 

Valittavalla urakoitsijalla tulee olla omaan henkilökuntaan kuuluva vastaava työnjohtaja hankkeessa. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Vastaavalle työnjohtajalle tulee olla ennakkoon nimetty sijainen loma-aikoja ja mahdollisia sairaslomia varten.

 

11.3. Muut kelpoisuusperusteet

 

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä ja ne hylätään. Hallintolain 4. luvun 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava, että tarjous saapuu viranomaisille määräajassa.

 


 1. Tarjouksen valintaperusteet

 

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta alla esitetyin kriteerein ja painoarvoin. Enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjoaja valitaan toimittajaksi.


12.1. Tarjousten vertailukriteerit

 

12.1.1. Tarjoushinta 80 % (80 p)

 

Hinta muutetaan pisteiksi RT 13-11065 mukaisen taitetun hintapistekaavan mukaisesti.  Perushinta (hper) on 80 % siitä tarjoushintojen keskiarvosta, jota laskettaessa ei oteta huomioon sellaisia hintoja, jotka ovat yli 30 % suurempia, kuin kaikkien hyväksyttävien tarjoushintojen keskiarvo, tai alin hyväksyttävä tarjoushinta, jos se on korkeampi kuin edellä mainittu hinta.

 

Tarjouksille määritetään hintapisteet ph kaavalla:

 

ph = 80, jos htarj on pienempi tai yhtä suuri kuin hper

ph = 80 * (2 - htarj / hper), jos htarj on suurempi kuin hper

 

12.1.2. Toteutustapa 10 % (10 p)

 

Liikuntahallin rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä on alaluokkien koulurakennus, nykyinen liikuntahalli, urheilukenttä sekä uimahalli. Ne ovat koko työmaan ajan käytössä ja niiden toiminta ja turvallisuus tulee huomioida ja taata koko työmaan ajan.

 

LVV-urakan tarjoukseen tulee liittää alustava aikataulutettu toteutussuunnitelma (1 - 4 p), jossa on huomioitu työmaan vaiheistus ja urakkaohjelmassa esitetyt määräajat. Suunnitelmassa urakoitsijan tulee kuvata hankkeen eteneminen omalta osaltaan ja urakan logistiikka sekä turvallisuudenhallinta.

 

Työsuunnitelmassa tulee esittää kohteessa käytettävissä oleva henkilöstö (0 - 2 p) ammattiryhmittäin kokemustietoineen. Mikäli urakoitsija käyttää työsuorituksessaan aliurakoitsijoita, tulee myös heidän tietonsa ja töiden osuutensa ilmoittaa.

 

Työnjohtajan (1 - 4 p) ja sijaisen osalta tulee ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot:

 • koulutus

 • tiedot henkilön kokemuksesta ja referensseistä

 • vastaavat tiedot sijaisesta

   

  Työsuunnitelman perusteella arvioidaan yrityksen valmiuksia suoriutua urakkatarjouspyynnön mukaisista tehtävistä tilaajaorganisaation toivomalla tavalla ja tehtävän tavoitteisiin sitoutuen. Kaikki selvitykset tulee yksilöidä koskemaan tarjottavaa kohdetta.

   

  Arviointi tehdään ilmoitettujen tietojen perusteella. Mikäli tietoja ei ole ilmoitettu tai suunnitelmaa ei ole, annetaan arviointikohdasta nolla (0) pistettä.

   

12.1.3. Laatusuunnitelma 5 % (5 p)

 

Tarjoukseen tulee liittää selvitys siitä miten työmaan laadunvalvonta toteutetaan (työmaakohtainen laatusuunnitelma, 1 - 4p). Suunnitelma voi olla vapaamuotoinen. Yrityksen käytössä oleva pysyvä laatujärjestelmä (oma tai sertifioitu) katsotaan eduksi (+1 p).

 

Laatujärjestelmän arviointi tehdään ilmoitettujen tietojen perusteella. Mikäli tietoja ei ole ilmoitettu tai suunnitelmaa ei ole, annetaan arviointikohdasta nolla (0) pistettä.

 

12.1.4. Referenssikohde 5 % (5 p)

 

Tarjoukseen tulee liittää tiedot yhdestä urakoitsijan toteuttamasta kohteesta, jonka perusteella arvioidaan urakoitsijan vähimmäisvaatimukset ylittävää laadunhallintaa, pätevyyttä, kokemusta ja ammattitaitoa.

 

Arviointikohteesta tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 

 • kohteen nimi

 • rakennuttaja

 • rakentamisvuosi

 • kohteen tyyppi (peruskorjaus, laajennus, uudisrakennus)

 • kohteen käyttö (liikuntahalli, koulu ym.)

 • kohteen laajuus (m2 ja m3)

 • koko hankkeen kustannusarvio

 • urakkasumma

 • toteutusaikataulu

 • vastaava työnjohtaja

 • tilaajan yhteyshenkilö

   

  Referenssin arviointi tehdään ilmoitettujen tietojen perusteella. Referenssistä voi saada 1 – 5 p. Mikäli tietoja ei ole ilmoitettu tai referenssiä ei ole, annetaan arviointikohdasta nolla (0) pistettä.

   


13. Lisätiedot

 

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi 20.3.2017 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Liikuntahalli LVV-urakka, lisätietopyyntö”. Kaikki lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa 24.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa:

 

http://www.huittinen.fi/hallinto/julkiset_hankinnat/vireilla_olevat_hankinnat

 

Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Puhelin-tiedusteluita ei voida ottaa vastaan.

 

Tarjoajan on tutustuttava lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä.

  

 

14. Tarjousten palautus

 

Tarjouksen on oltava perillä perjantaina 31.3.2017 kello 12.00 mennessä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi tai suljetussa kuoressa osoitteella Huittisten kaupunki, tekninen palvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.

 

Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä.

 

Sähköpostiin tai kuoreen tulee merkintä: ”Liikuntahalli, LVV-urakka”

 


15.  Liitteet

 

16.  Allekirjoitus

 

Huittisissa 2.3.2017

  

Ari Jyräkoski                                   

rakennuspäällikkö