In English | På svenska |

HUITTISTEN KAUPUNKI


Suttila – Vakkila vesihuoltolinja


TARJOUSPYYNTÖ1. Tilaaja


Huittisten kaupunki

Vesihuoltolaitos

Risto Rytin katu 36

32700 HUITTINEN2. Tilaajan yhteyshenkilöt


Vesihuoltoinsinööri Jaakko Voittomäki

puh. 044-773 0222, sähköposti: jaakko.voittomaki@huittinen.fi3. Hankintamenettely


Hankinta on hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Ilmoitus on julkaistu

19.4.2017 Hilma-sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi sekä

kaupungin internetsivuilla.


Urakan on oltava luovutuskunnossa 30.4.2018 mennessä.


Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Urakoitsija hankkii mahdolliset paperiset laskentasarjat itse omalla kustannuksellaan.


Huittisten kaupungilla on oma tulostuspalvelu, jota urakoitsijat voivat hyödyntää kustannuksellaan:

Huittisten kaupunki

Tekninen palvelukeskus

Tulostuspalvelu

Risto Rytin katu 36

32700 HUITTINEN

tulostus@huittinen.fi

044 - 560 43904. Hankinnan kuvaus


Urakka sisältää urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen vesihuoltolinjan rakentamisen laitteineen välillä Vakkilan vedenottamo – Suttila. Hankinta sisältää tarvittavat materiaalihankinnat ja työsuoritukset apu- ja mittaustöineen

urakkaohjelmassa ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessaan.5. Hankinnassa käytettävä valintaperuste


Vesihuoltotyöt suoritetaan yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Yksikköhintojen tulee sisältää tarvittavat materiaalihankinnat ja työsuoritukset apu- ja mittaustöineen vaaditun lopputuloksen saavuttamiseksi. Lopullinen urakkasumma muodostuu toteutuneiden työmäärien mukaisesti.


Rakennuttaja valitsee vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen

urakoitsijan. Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteinä olevia lomakkeita. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen ja tarjoukseen ei saa liittää omia ehtoja, muutoin tarjous voidaan jättää hyväksymättä.


Tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt erittelyt.


Tarjouksen tekevällä urakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla

Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA- pätevyys tai sen tulee

toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin:


- Tiedot yrityksen hankkeeseen osallistuvien henkilöiden referensseistä vastaavista vesihuoltohankkeista viimeisen kolmen vuoden ajalta ( hanke / urakkasumma / tilaajan yhteyshenkilö )

- Tiedot yrityksen henkilöstöstä ja kalustosta ko. toimialalla


Tilaaja pidättää itsellään oikeuden arvioida onko referenssikohde laajuudeltaan ja vaativuudeltaan vastaava.


Ennen hankintapäätöksen tekoa hankintayksikkö pitää valittavaksi ehdotettavan urakoitsijan kanssa tarjouksen sisällöllisen selonottotilaisuuden. Urakoitsijan tulee tässä tilaisuudessa esittää Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 88 §:n mukaisesti hankintayksikölle seuraavat asiakirjat:


- tilaajavastuulain mukaiset selvitykset (mikäli eivät ole saatavissa julkisista rekistereistä)

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

- vastuuvakuutus


Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous ei muuten täytä rakennuttajan asettamia vaatimuksia, rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous.


Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen ja ilmeinen.


Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n mukainen  poissulkemisperuste.


Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 81 §:n mukainen poissulkemisperuste.


Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ennen tarjouksen hylkäyspäätöksen tekemistä.


Tilaaja pidättää itsellään myös oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.6. Hankkeen kieli ja rahayksikkö


Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja rahayksikkönä on käytettävä euroa.7. Noudatettava lainsäädäntö ja ohjeet


Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, tilaajavastuulaki).8. Tarjouksen sisältö


Tarjouksessa on ilmoitettava hankinnan yksikköhinnat sekä laskennallinen vertailuhinta liitteenä oleville tarjouslomakkeille.


Arvonmuutosperusteita ei käytetä.


Annetun tarjouksen tulee olla urakoitsijaa sitova vähintään kolmen kuukauden

ajan tarjousajan päättymisestä lukien.9. Sopimusehdot


Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.


Kirjallinen sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kunnan puolella lopullinen ratkaisu on tehty ottaen huomioon kuntalain 51 §:stä ja 89 §:stä ilmenevät seikat päätöksenteossa.


Valitun urakoitsijan kanssa laaditaan erillinen urakkasopimus (RT 80260) noudattaen Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660).


Urakkasopimukseen liitetään selonottotilaisuuden muistio, urakkaneuvottelumuistio, tämä tarjouspyyntö liitteineen, urakkatarjous, maksuerätaulukko sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyt tekniset asiakirjat.10. Maksuehto ja takuu-aika


Huittisten kaupunki on AVL:n 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja ja siihen sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, joten urakkahinta on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa.


Maksuehtona 30 pv netto ja viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.


Takuuaika on 2 vuotta, takuuajan vakuus vaaditaan.11. Hankinta-asiakirjojen julkisuus


Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mainitun lain perusteella annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.12. Lisätiedot


Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi 15.5.2017 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Suttila - Vakkila vesihuoltolinja”. Kaikki lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa 17.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa:

http://www.huittinen.fi/hallinto/julkiset_hankinnat/vireilla_olevat_hankinnat


Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Puhelintiedusteluita ei voida ottaa vastaan.


Tarjoajan on tutustuttava lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä.13. Tarjouksen jättäminen


Tarjouksen on oltava perillä suljetussa kuoressa maanantaina 29.5.2017 kello

12.00 mennessä osoitteella: Huittisten kaupunki, tekninen palvelukeskus,

Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN tai sähköpostitse: tekninen@huittinen.fi

Kuoreen tai sähköpostiin merkintä: ”Suttila - Vakkila vesihuoltolinja”.Huittisissa 19.4.2017


Jaakko Voittomäki

vesihuoltoinsinööri14. Liitteet


- Tarjouslomake: Tarjouslomake

- Urakkaohjelma: Urakkaohjelma

- Urakkarajaliite: Urakkarajaliite

- Turvallisuusasiakirja: Turvallisuusasiakirja

- Työselostus: Työselitys

- Tekniset asiakirjat piirustusluetteloiden mukaan:


633004 Yleiskartta 1:10000 12.4.2017: Yleiskartta 


633005 Asemakuva 0-1800 1:2500 12.4.2017: Asemapiirros plv0-1800


633006 Asemakuva 1800-2650 1:2500 12.4.2017: Asemapiirros plv1800-2650


633007 Asemakuva 2650-5210 1:2500 12.4.2017: Asemapiirros plv2650-5210


633008 Pituusleikkaus 0-2770 1:1000/100 12.4.2017: Pituusleikkaus plv 0-2770


633008 Pituusleikkaus 2770-5210 1:1000/100 12.4.2017: Pituusleikkaus plv 2770-5210


T51 Tyyppipoikkileikkaukset 09/2013: T51_Kaivanto


T55 Salaojan korjauksen tyyppipoikkileikkaus 03/2013: T55_salaojankorjaus