In English | På svenska |

TARJOUSPYYNTÖ


SÄHKÖENERGIAHuittisten kaupunki

Tekninen palvelukeskus

Risto Rytin katu 36

32700 Huittinen

 

Yhteyshenkilö

Tekninen johtaja Ulla Ojala

p. 044-5604341, sähköposti: ulla.ojala@huittinen.fi

 


1. Hankinnan kuvaus


Pyydämme tarjoustanne sähköenergian myynnistä Huittisten kaupungin ja Huittisten Puhdistamo Oy:n kulutuspaikkoihin, joita on noin 167 kpl, kulutusarvio noin 10 500 MWh/a.  Molempien osapuolten kanssa tehdään oma sähkönmyyntisopimus. Kulutuspaikkojen määrä tarkennetaan sopimuksentekovaiheessa, alustava kulutuspaikkaluettelo vuosikulutusarvioineen liitteenä. Oston piiriin tulee voida lisätä ja poistaa käyttöpaikkoja joustavasti sopimuskauden aikana. Sähköverkon haltijoina alueella ovat Sallila Sähkönsiirto Oy ja Caruna Oy.

 


2. Hankintamuoto ja menettely


Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinta on Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

 

Huittisten kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki annetut tarjoukset ja keskeyttää hankinta hankintalain mukaisin perustein.

 

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.


Hankintailmoitus on jätetty 28.2.2018 julkaistavaksi HILMA-portaalissa. 

 


3. Hankinnan kohde: Avoin sähköntoimitus


Pyydämme tekemään tarjouksenne seuraavalle toimitusjaksolle 1.1.2019 - 31.12.2021 (36 kuukautta).


Tarjoushintaan tulee sisältyä käyttöpaikkakohtainen perusmaksu ja muut mahdolliset sopimukseen liittyvät kustannukset. Mahdollinen toimittajan vaihtuminen ei saa lisätä kuluja ostajalle.4. Hankinnassa käytettävä valintaperuste


Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jonka valintaperusteena halvin hinta5. Hankinnan rahayksikkö


Rahayksikkönä on käytettävä euroa.6. Tarjouksen sisältö


Tarjous tulee esittää liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.7. Hinnan määräytymisperusteet


Pyydämme tarjousta marginaalista seuraavalle tuotteelle:


Sähköenergian hinnoittelussa käytetään Nasdaq OMX Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla määriteltyä tuotetta ENOYR.


Kunkin jakson veloitushintana käytetään kiinnityshetkellä Nasdaq OMX Oslo ASA:n noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen (EPAD) myyntilaitaa (best seller).


Tuotteiden päälle myyjä lisää marginaalin, joka sisältää myyjän kaikki sähkön myyntiin ja toimittamiseen liittyvät kulut. Marginaalin on oltava kiinteä koko sopimuskauden ajan.


Esimerkiksi: ENOYR 19 + SYHELYR 19 + marginaali = jakson 1.1.2019 – 31.12.2019 hinta, joka on kiinteä kiinnitetyn jakson ajan.

ENOYR + EPAD + marginaali.


Tarjouksessa on ilmoitettava, että sähkön hinnan kiinnittäminen sallitaan yhteisesti tai erikseen vuosille 2019, 2020 ja 2021 edeltävän vuoden marraskuun loppuun asti.


Tarjouksessa on ilmoitettava, että ENOYR- ja EPAD- tuote voidaan kiinnittää eri aikaan.


Kiinnittäminen suoritetaan Huittisten kaupungille ja Huittisten Puhdistamo Oy:lle samanaikaisesti. Kiinnittämisajankohdan päättää tekninen johtaja.


Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa.8. Muut keskeiset sopimusehdot


Marginaali on kiinteä koko sopimusjakson ajan. Muita lisäveloituksia ei sopimuskauden aikana sallita pois lukien valtiovallan tai viranomaisten määräämät veroluonteiset maksut, tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset, joita ei sopimuksentekovaiheessa ole voitu ottaa huomioon.


Hankintayksikkö ei anna ennakkomaksuja tai vakuuksia eikä tarjousten tekemisestä saa aiheutua kustannuksia hankintayksikölle. Tarjous ei saa sisältää laskutuslisiä tai muita vastaavia ylimääräisiä kustannuksia.9. Raportointi


Myyjän tulee toimittaa pyydettäessä veloituksetta ostajalle tai ostajan edustajalle ajantasainen kulutuspaikkaluettelo vuosikulutusarvioineen. Tiedot tulee toimittaa Microsoft Office Excel-taulukkona avattavassa ja muokattavissa olevassa tiedostomuodossa ostajan valitsemana ajankohtana.10. Tarjouksen tekemistä koskevat huomiot


Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kk. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään.


Jättäessään tarjouksen tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön ehtoihin. Tarjouksien laatimiskieli sekä asiointikieli sopimuskaudella on suomi.


Osatarjous tai vaihtoehtoinen tarjous ei ole mahdollinen. Sitoumuksetta tehtyä tai ehdollista tarjousta ei hyväksytä.


Tarjoaja vastaa mahdollisista alihankkijoistaan.


Hankintasopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman sopijaosapuolten kirjallista suostumusta.


Tarjouksessa on ilmoitettava, että laskut lähetetään kulutuspaikkaluettelon kohteiden mukaisesti, laskutusjakso on vähintään 1 kk jälkikäteen ja maksuaika 30 vrk netto.


Asiakirjajulkisuus määräytyy julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) ja hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaisesti.11. Tarjousten avaaminen ja käsittely

 

 1. Tarjousten käsittelyn vaiheet

 2. Tarjousten avaaminen

 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

 4. Tarjousten vertailu ja ESPD - lomakkeen tarkistus

 5. Valittavaksi esitettävältä tarjoajalta tarkistetaan soveltuvuuden arviointiin liittyvät asiakirjat

 • Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

  • pakolliset poissulkemisperusteet (80 §)

  • harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §)

  • rekisteritiedot, taloudellinen ja rahoitustilanne (84 – 85 §)

    

6. Hankintapäätöksen tekeminen

7. Sopimuksen tekeminen (kun päätös saavuttaa lainvoiman)

 

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa

ovat läsnä hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

 

Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjouspyynnön kohdan 4 mukaisin perustein.

 

Ennen hankintapäätöksen tekoa valittavaksi ehdotettavan tarjoajan tulee toimittaa tarjoajan soveltuvuuden arviointiin (kohta 12) liittyvät asiakirjat hankintayksikölle.

 

Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

 

 

12. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

 

12.1. YHTEINEN EUROOPPALAINEN HANKINTA-ASIAKIRJA (European Single Procurement Document, ESPD)

 

Hankintalain 87 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää soveltuvuusvaatimukset ja että sitä ei rasita mikään hankintalaissa tarkoitettu poissulkemisperuste.

Hankintayksikkö voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajia tai ehdokkaita toimittamaan yhden tai useamman todistuksen tai asiakirjan, jolla tarkastetaan ESPD-lomakkeella tai tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys, jos tämä on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi.

 

Ennen hankintapäätöksen tekoa valittavaksi ehdotettavan tarjoajan on tulee toimittaa hankintayksikölle alla mainitut todistukset ja asiakirjat:

 

12.2. TILAAJAVASTUULAKI

 

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006)

mukaiset vaatimukset, joista todisteena ovat:

1. Kaupparekisteriote

2. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Samalla todistuksella ilmoitetaan

myös, onko yritys arvonlisäverovelvollisten rekisterissä,

ennakkoperintärekisterissä tai työnantajarekisterissä.

3. Todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys

erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta

4. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

5. Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

 

Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. (enintään 3 kk vanhoja).

 

Yli 12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on

toimitettava edellä 1-5. kohdissa tarkoitetut todistukset tai tiedot 12 kuukauden

välein.

 

12.3. TALOUDELLINEN TILANNE

 

Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kokoon nähden. Taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa suosituksen mukaan vähintään tyydyttävä A tai vastaavan luottolaitoksen lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava. Raportti ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien.


Maksuhäiriöt tai konkurssihakemukset oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois tarjouskilpailusta.

 

12.4. VASTUUVAKUUTUS

 

Osallistujalla/tarjoajalla on tarjouksen jättöhetkellä ja koko sopimuskauden ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka korvaussumma on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä, ja tarjoaja on huolehtinut vastuuvakuutukseen kohdistuvien vakuutusmaksujen maksamisesta.


Hankintayksikön pyytäessä on osallistujan/tarjoajan lähetettävä todistus, josta ilmenee tarjoajayhteisön voimassa olevan vastuuvakuutuksen suuruus. Vastuuvakuutuksen on oltava tarjoajan yrityksen nimissä.


12.5. RIKOSREKISTERIOTTEET

 

Ennen hankintapäätöksen tekoa valittavaksi ehdotettavan tarjoajan / Sopimustoimittajaksi valitun tarjoajan tulee toimittaa hankintayksikölle asiaan kuuluvat rikosrekisteriotteet. Jos otteita ei toimiteta tai jos niistä ilmenee jokin pakollinen poissulkemisperuste, ei tarjoajaa voida valita.


Otteet tulee toimittaa yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä ja edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä. Rikosrekisteriote ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi. Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskukselta.


Lisätietoa:

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2017/01

/oikeusrekisterikeskusluovuttaarikosrekisteriotteitahankintamenettelyavarten.ht

ml

 


13. Tarjouksen liitteet


Tarjoukseen on sisällytettävä:

 • Tarjouslomake

 • ESPD -asiakirja täytettynä

   


14. Sopimus


Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön aikaisintaan, kun teknisen lautakunnan hankintapäätös on saanut lainvoiman.


Hankintapäätöksellä hyväksytty tarjous velvoittaa valitun myyjän allekirjoittamaan hankintasopimuksen. Ostajaa sitova sopimus syntyy vasta hankintasopimuksen molemminpuolisella allekirjoituksella. Myyjä laatii sopimukset Huittisten kaupungille ja Huittisten Puhdistamo Oy:lle erikseen.15. Tiedustelut


Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ostaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin. Tarjouskyselyyn liittyvät lisäkyselyt tulee jättää suomen kielellä sähköpostitse 20.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella tekninen@huittinen.fi, osoitekenttään on merkittävä teksti ”sähkötarjous, lisätietopyyntö”. Mahdolliset tulleet kysymykset ja niihin laaditut vastaukset julkaistaan Huittisten kaupungin sivuilla www.huittinen.fi tarjouspyyntöasiakirjojen oheismateriaalina viimeistään 26.3.2018.16. Tarjousten palautus


Tarjousten on oltava perillä suljetussa kuoressa 5.4.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella Huittisten kaupunki, tekninen palvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen tekninen@huittinen.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään on merkittävä teksti: ”SÄHKÖTARJOUS”. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Kirjeeseen tai sähköpostiin saa sisällyttää vain juuri tähän tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita.


Huittisten kaupunki ja Huittisten Puhdistamo Oy pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.     Huittisissa 28.2.2018

Ulla Ojala

Tekninen johtaja

 


17. Tarjouspyynnön liitteet