In English | På svenska |

Manninmäen vesihuoltolinja 2018

 


 

1. Tilaaja

 

Huittisten kaupunki

Vesihuoltolaitos

Risto Rytin katu 36

32700  HUITTINEN

 


2. Tilaajan yhteyshenkilöt

 

Vesihuoltoinsinööri Jaakko Voittomäki

puh. 044-773 0222, sähköposti: jaakko.voittomaki@huittinen.fi

 

Suunnitteluinsinööri Taneli Eklöf

puh. 044- 560 4495, sähköposti: taneli.eklof@huittinen.fi

 


3. Hankintamenettely

 

Hankinta on hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

 

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Ilmoitus on julkaistu 12.1.2018 Hilma-sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi sekä kaupungin internetsivuilla.

 

Urakan on oltava luovutuskunnossa 30.6.2018 mennessä. Pelto-osuudet on oltava valmiit 30.4.2018 mennessä.

 

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

 

Urakoitsija hankkii mahdolliset paperiset laskentasarjat itse omalla kustannuksellaan. Huittisten kaupungilla on oma tulostuspalvelu, jota urakoitsijat voivat hyödyntää:

 

Huittisten kaupunki

Tekninen palvelukeskus

Tulostuspalvelu

Risto Rytin katu 36

32700 HUITTINEN

tulostus@huittinen.fi

044 - 560 4390

   


4. Hankinnan kuvaus

 

Rakennuskohde on urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen vesijohtolinjan rakentaminen laitteineen ja maakaapelin kaivantoon asentaminen välillä Virtainkatu – Mannintien kevyen liikenteen väylä, sekä optiona paineviemärilinjan rakentaminen välillä Mannintien kevyen liikenteen väylä – Karhiniementie. Rakennuspaikka sijaitsee Huittisissa. Hankinta sisältää tarvittavat materiaalihankinnat ja työsuoritukset apu- ja mittaustöineen urakkaohjelmassa ja suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessaan.

 


5. Hankinnassa käytettävä valintaperuste

 

Vesihuoltotyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Tarjoushinnan tulee sisältää tarvittavat materiaalihankinnat ja työsuoritukset apu- ja mittaustöineen vaaditun lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Rakennuttaja valitsee hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan, huomioiden vertailussa optio-osuuden hinnan. Option käytöstä tilaaja päättää ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteinä olevia lomakkeita. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen ja tarjoukseen ei saa liittää omia ehtoja, muutoin tarjous voidaan jättää hyväksymättä. Tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt erittelyt.

 

Tarjouksen tekevällä urakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA- pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin:

 

- Tiedot yrityksen hankkeeseen osallistuvien henkilöiden referensseistä vastaavista vesihuoltohankkeista viimeisen kolmen vuoden ajalta ( hanke / urakkasumma / tilaajan yhteyshenkilö )

 

- Tiedot yrityksen urakkaan osallistuvasta henkilöstöstä ja kalustosta

 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden arvioida onko referenssikohde laajuudeltaan ja vaativuudeltaan tarjouspyynnön kohdetta vastaava.

 

Ennen hankintapäätöksen tekoa hankintayksikkö pitää valittavaksi ehdotettavan urakoitsijan kanssa tarjouksen sisällöllisen selonottotilaisuuden. Urakoitsijan tulee tässä tilaisuudessa esittää Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 88 §:n mukaisesti hankintayksikölle seuraavat asiakirjat:

 

  • tilaajavastuulain mukaiset selvitykset (mikäli eivät ole saatavissa julkisista rekistereistä)

  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

  • vastuuvakuutus

 

Mikäli tarjous ei ole saapunut määräajassa, ei ole tarjouspyynnön mukainen, tarjouksesta ei pysty ottamaan selkoa tai tarjous ei muuten täytä rakennuttajan asettamia vaatimuksia, rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous.

 

Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin ja epäsuhde on olennainen ja ilmeinen.

 

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n mukainen poissulkemisperuste.

 

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 81 §:n mukainen poissulkemisperuste.

 

Tilaaja voi harkintansa mukaan pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ennen tarjouksen hylkäyspäätöksen tekemistä.

 

Tilaaja pidättää itsellään myös oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 


6. Hankkeen kieli ja rahayksikkö

 

Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja rahayksikkönä on käytettävä euroa.

 


7. Noudatettava lainsäädäntö ja ohjeet

 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, tilaajavastuulaki).

 


8. Tarjouksen sisältö

 

Tarjouksessa on ilmoitettava hankinnan kokonaishinta sekä yksikköhinnat

mahdollisille lisätöille liitteenä oleville tarjouslomakkeille.

 

Arvonmuutosperusteita ei käytetä.

 

Annetun tarjouksen tulee olla urakoitsijaa sitova vähintään kolmen kuukauden ajan tarjousajan päättymisestä lukien.

 


 9. Sopimusehdot


Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Kirjallinen sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kunnan puolella lopullinen ratkaisu on tehty ottaen huomioon kuntalain 51 §:stä ja 89 §:stä ilmenevät seikat päätöksenteossa.

 

Valitun urakoitsijan kanssa laaditaan erillinen urakkasopimus (RT 80260) noudattaen Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660).

 

Urakkasopimukseen liitetään selonottotilaisuuden muistio, urakkaneuvottelumuistio, tämä tarjouspyyntö liitteineen, urakkatarjous, maksuerätaulukko sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyt tekniset asiakirjat.

 


10. Maksuehto ja takuu-aika

 

Huittisten kaupunki on AVL:n 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja ja siihen sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, joten urakkahinta on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa.

 

Maksuehtona 30 pv netto ja viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.

 

Takuuaika on 2 vuotta, takuuajan vakuus vaaditaan.

 


11. Hankinta-asiakirjojen julkisuus

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).  Mainitun lain perusteella annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

 


12. Lisätiedot

 

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi 26.1.2018 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Manninmäen vesihuoltolinja 2018”. Kaikki lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa 30.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteessa:

 

http://www.huittinen.fi/hallinto/julkiset_hankinnat/vireilla_olevat_hankinnat

 

Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Puhelintiedusteluita ei voida ottaa vastaan.

 

Tarjoajan on tutustuttava lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä.

 


13. Tarjouksen jättäminen

 

Tarjouksen on oltava perillä suljetussa kuoressa tiistaina 6.2.2018 kello 12.00 mennessä osoitteella:

 

Huittisten kaupunki, tekninen palvelukeskus,

Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN

 

tai sähköpostitse: tekninen@huittinen.fi

Kuoreen tai sähköpostiin merkintä: ”Manninmäen vesihuoltolinja 2018”.Huittisissa 12.1.2018     


Jaakko Voittomäki                            Taneli Eklöf

vesihuoltoinsinööri                            Suunnitteluinsinööri14. Liitteet