In English | På svenska |

KIVIAINESTARJOUSPYYNTÖ VUODELLE 2019

 

 1. Tilaaja

 

Huittisten kaupunki

Tekninen palvelukeskus

Risto Rytin katu 36

32700 HUITTINEN

 


 1. Tilaajan yhteyshenkilö

 

maanrakennusinsinööri Sauli Riekkinen

puh. 044-560 4345, sähköposti: sauli.riekkinen@huittinen.fi

 


 1. Hankintamenettely

 

Hankinta on hankintalain mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely on avoin.

 

Hankkeesta on jätetty ilmoitus julkaistavaksi HILMA – portaalissa (www.hankintailmoitukset.fi) 8.11.2018

 


 1. Hankinnassa käytettävä valintaperuste

 

Hankinnan valintaperusteena ovat halvimmat hinnat sekä saatavan palvelun kattavuus. Tarvittaessa palvelun kattavuuden takaamiseksi sopimus voidaan tehdä myös useamman urakoitsijan kanssa.

 


 1. Hankkeen kieli ja rahayksikkö

 

Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja rahayksikkönä on käytettävä euroa.

 


 1. Hankinnan kuvaus

 

Huittisten kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia kunnallisteknisillä työmailla rakentamisessa ja katujen kunnossapidossa vuonna 2019 käytettävistä kiviaineksista työmaille tai varastopaikoille toimitettuna.

 

Kiviaineksien tulee olla rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittyjä standardin SFS-EN 13242 vaatimusten mukaisesti ja niiden suoritustaso on oltava varmennettu AVCP 4 luokan mukaisesti.

 

Toimitusaika tilauksesta yksittäistapauksissa enintään 4 h.

Toimitusaika isommissa tilauksissa enintään 2-4 vrk, toimitusmäärästä riippuen.

  


 1. Tarjouksen sisältö

 

7.1. Tarjouspyyntöasiakirjat

 

Tarjous tulee jättää oheisella tarjouslomakkeella. Tarjouksen voi jättää myös osasta pyydetyistä kiviaineksista ja tarjousta voi täydentää muilla lajikkeilla eri liitteellä.

 

7.2. Tarjous

 

7.2.1. Tarjoushinta

 

Kiviainesten hinta tulee olla kiinteä koko sopimuskauden.

 

Maksuehtona käytämme 30 pv netto ja viivästyskorko on korkolain mukainen. Pientoimitus- ja laskutuslisiä ei makseta.

 

Tarjousten on oltava voimassa 31.1.2019 asti.

 

7.2.2. Tarjouksen taloudelliset liitteet

 

Lisäksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa kohdassa 9.2 mainitut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Niiden puuttuminen johtaa tarjouskilpailusta poissulkemiseen.

 


 1. Sopimusehdot

 

Sitova sopimus työstä syntyy silloin, kun hyväksytyn tarjouksen tehneen yrityksen kanssa allekirjoitetaan kirjallinen sopimus. Kirjallinen sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kunnan puolella lopullinen ratkaisu on tehty ottaen huomioon kuntalain 51 §:stä ja 89 §:stä ilmenevät seikat päätöksenteossa.

 

Valitun toimittajan kanssa laaditaan erillinen hankinnan puitesopimus.

 


 1. Noudatettava lainsäädäntö ja ohjeet

 

9.1. Hankintalaki

 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä Huittisten kaupungin hankintaohjeita.

 

 9.2. Tilaajavastuulaki

 

Urakoitsijan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Urakoitsijan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.

 

Täyttääkseen tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvoitteensa tilaaja edellyttää, että urakoitsijan tulee tarjouksensa yhteydessä tiedot ja selvitykset, joita ovat:

 • selvitykset ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin kuulumisesta

 • kaupparekisteriote

 • selvitykset verovelasta

 • selvitykset työntekijöiden eläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta

 • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

 • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

 

Tilaajavastuu.fi – ote, RALA – pätevyystodistus tai vastaava selvitys.

 

Suomessa tehtävä työ on vakuutettava Suomessa, poikkeuksena EU ja ETA - alueelle sijoittuneiden yritysten lähetetyt työntekijät sekä ne maat, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, joka kattaa myös tapaturmavakuuttamisen.

 

Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia ja ne on toimitettava suomenkielisinä.

 

Edellä mainittujen asiakirjojen puuttuminen on tarjouksen hylkäysperuste.

 

9.3. Hankinnan julkisuus

 

Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 

 


 1. Tarjousten vertailuperusteet

 

10.1. Tarjoushinta  

 

Hankinnan valintaperusteena ovat eri kiviainesten halvimmat hinnat.

 

10.2. Palvelun kattavuus

 

Tilaaja voi valita tarjoajien kiviainesten toimittajat siten, että valittavat tarjoukset kattavat kaikki hankinnan kohteena olevat materiaalit ja varmistaakseen riittävän toimituskapasiteetin.

 

10.3. Palveluntarjoajan valintakriteerit

 

 • hinta

 • toimitusvarmuus

 • toimitusaika


 

 1. Lisätiedot

 

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi 15.11.2018 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Kiviainekset 2019 Huittinen, lisätietopyyntö”. Kaikki lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa 16.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteessa: http://www.huittinen.fi/hallinto/julkiset_hankinnat/vireilla_olevat_hankinnat

 


 1. Tarjousten palautus

 

Tarjouksen on oltava perillä 23.11.2018 kello 12.00 mennessä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi tai suljetussa kuoressa osoitteella Huittisten kaupunki, tekninen palvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Urakoitsija vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä.

 

Sähköpostiin tai kuoreen merkintä: ”KIVIAINEKSET 2019 HUITTINEN”

 


 1.  Liitteet

 

Tarjouslomake:

Tarjouslomake kiviainekset 2019

Tarjouslomake kiviainekset 2019

 

 

Huittisissa 8.11.2018

 

Sauli Riekkinen

maanrakennusinsinööri


Esitetyt lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset:


Kysymys: Tarjotaanko kiviainesten paikalle toimitukset kohteisiinne täysinä kasettiautokuormina vai nuppikuormina?


Vastaus: Kiviainekset tilataan täysinä kasettikuormina.