In English | På svenska |

HUITTISTEN KAUPUNKI


Huhkolan liikuntapuiston liikuntalaitteet ja -varusteet

 

 

1. Tilaaja

 

Huittisten kaupunki

Tekninen palvelukeskus

Risto Rytin katu 36

32700 HUITTINEN

 

 

2. Tilaajan yhteyshenkilöt

 

tekninen johtaja Ulla Ojala

puh. 044-560 4341, sähköposti: ulla.ojala@huittinen.fi

 

 

3. Hankintamenettely

 

Hankinta on Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukainen EU- kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on avoin.

 

Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

 

Tullakseen käsitellyksi tarjous tulee tehdä liitteenä olevilla lomakkeilla A ja B sekä tarjottava lomakkeella B eriteltyinä alueiden B, C ja D laitteet, varusteet ja työsuoritukset tarjouspyynnössä esitetyin tai niitä vastaavin tuottein. A- ja E-alueiden laitteiden hankinta tulee kysymykseen optiona ja tarjoajan näin halutessa voi jättää ne tarjoamatta.

 

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

 

 

4. Hankkeen kieli ja rahayksikkö

 

Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja hankkeen kielenä on suomi. Rahayksikkönä on käytettävä euroa.

 

 

5. Hankinnan kuvaus

 

Hankinnan kohteena ovat Huhkolan liikuntapuiston (Lähiliikuntapaikka) alueilla A-E, liitteillä 5 (5A-5E) mainitut liikuntalaitteet ja -varusteet valmiiksi paikoilleen asennettuina. Kohteen maarakennustyöt valaistus- ja sähkötöineen toteutetaan tilaajan erillishankintana. Alueiden keinonurmikkoalueet kuuluvat laite- ja varustetoimittajalle, samoin välineiden turva-alustat, mikäli laitteiden käytön turvallisuudesta annettu laki ja standardit niin edellyttävät.

 

Välineiden on täytettävä niitä koskevien turvallisuusstandardien EN 16630, SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 vaatimukset.

 

Alueen D Pumptrack-radan varusteet ja laitteet ovat tilaajan hankinnassa, mutta radan asennus kuuluu tässä pyydettävään tarjoukseen.

 

Huhkolan liikuntapuiston laitteiden ja varusteiden hankinnasta tehdään sopimus yhden tai useamman toimittajan kanssa (ks. myös kohta 6.2 Tarjous).

 

Kohde sijaitsee osoitteessa Särkymyskoskenkatu 1, 32700 HUITTINEN sijaitsevan uimahallin takapihalla.

 

Laitteiden ja kalusteiden arvioitu toimitus- ja asennusaika on syys-lokakuussa 2018.

 

 

6. Tarjouksen antaminen

 

6.1. Tarjouspyyntöasiakirjat

 

Hankkeesta on jätetty ilmoitus julkaistavaksi HILMA –portaalissa 29.6.2018. Tarjouspyyntö ja tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Huittisten kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.huittinen.fi/hallinto/julkiset_hankinnat/vireilla_olevat_hankinnat

 

6.2. Tarjous

 

6.2.1. Tarjouksen muoto

 

Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön lomakkeita käyttäen.

 

Tullakseen käsitellyksi tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla lomakkeilla, liitteet A ja B. Lomakkeella A tulee esittää pyydetyt, tarjoajaa koskevat tiedot sekä tarjouslomakkeella B esittää tarjoushinnat riveittäin, jota käytetään tarjouksen vertailuhintana. Alueiden A ja E laitteet ja varusteet ym. palvelut voidaan jättää tarjoamatta tai tarjota ne optioina erillishintoina hintalomakkeen B mukaisesti eriteltyinä. Optiohinnat eivät kumuloidu tarjouksen vertailuhintaan. Kaikki eritellyt hinnat tulee sisältää tarjottujen alueiden laitteiden ja varusteiden kokonaishinnan paikoilleen asennettuina sekä kaikki ko. alueeseen liittyvät muut kustannukset (sis. rahti, käytönopastus ym.).

 

Mahdollisten lisä – ja muutostöiden varalta annettavat yksikköhinnat tulee ilmoittaa eriteltynä yksikköhinnoin lomakkeella B, esim. keinonurmi asennettuna / m². Turva-alusta a) asennettuna / m² ja Turva-alusta b) asennettuna /m². Kaikki tarjouksessa annettavat hinnat tulee antaa alv=0 % muodossa.

 

6.2.2. Tarjoushinta

 

Huittisten kaupunki on AVL:n 8 c §:ssä tarkoitettu ostaja ja siihen sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, joten urakkahinta ja muut hinnat on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa.

 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes sopimus on syntynyt jonkun tarjouksen tehneen kanssa työn suorittamisesta, kuitenkin vähintään kolmen (3) kuukauden ajan tarjouspyynnön mukaisesta jättöpäivästä lukien. Maksuehtona käytämme 30 pv netto ja viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

 

Takuuaika laitteille, varusteille ja työlle tulee olla vähintään kaksi vuotta tai kalustetoimittajan yleisten takuuehtojen mukaisesti, mikäli em. ehto takuuajasta täytyy.

 

6.2.3. Tarjouksen liitteet

 

Tarjoukseen tulee liittää tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut selvitykset.

 

 

7. Sopimuksen voimaantulo ja sovellettavat sopimusehdot

 

Huittisten kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki annetut tarjoukset siinä tapauksessa, että tilaaja katsoo tarjoukset kohtuuttomiksi.

 

Sitova sopimus työstä syntyy silloin, kun hyväksytyn tarjouksen tehneen yrityksen kanssa allekirjoitetaan kirjallinen sopimus. Kirjallinen sopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun tilaajan puolella lopullinen ratkaisu on tehty ottaen huomioon kuntalain 51 §:stä ja 89 §:stä ilmenevät seikat päätöksenteossa.

 

Valitun urakoitsijan kanssa laaditaan erillinen hankintasopimus noudattaen JYSE 2014 TAVARAT. Hankintasopimukseen liitetään tämä tarjouspyyntö liitteineen, tarjous sekä tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyt tekniset asiakirjat.

 

 

8. Noudatettava lainsäädäntö ja ohjeet

 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”).

 

 

9. Hankinnan julkisuus

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mainitun lain perusteella annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

 

 

10. Tarjousten avaaminen ja käsittely

 

Tarjousten käsittelyn vaiheet

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

3. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

- pakolliset poissulkemisperusteet (80 §)

- harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §)

- rekisteritiedot, taloudellinen ja rahoitustilanne (84 – 85 §)

- tekninen suorituskyky ja ammattitaito (86 §)

4. Tarjousten vertailu

5. Hankintapäätöksen tekeminen

6. Hankintasopimuksen tekeminen (kun päätös saavuttaa lainvoiman)

 

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan tarjousasiakirjoissa esitettyjen tietojen sekä hankintalain tarjoajien soveltuvuuden arviointia koskevien säännösten perusteella.

 

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

 

Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjouspyynnön kohdan 12 mukaisin perustein.

 

 

11. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi

 

11.1. Tekninen suorituskyky

 

Tullakseen käsitellyksi tarjous tulee laatia tilaajan esittämillä lomakkeilla A ja B. Tarjouslomakkeessa A tarjoajasta pyydetyt tiedot tulee täyttää ja täyttyä tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla sekä hintalomakkeella B tulee antaa vähintään pyydetyt alueiden 5B, 5C ja 5D hinnat eriteltyinä. Lisäksi tarjoajan tulee esittää vähintään 2 kpl, korkeintaan 5 vuotta vanhaa referenssiä. Tiedot kelpoisuuden arvioinnissa käytettävistä referenssitiedoista tulee liittää tarjousasiakirjoihin.

 

Referensseistä huomioidaan ensisijaisesti vain Suomessa tehdyt kohteet. Perusteena ovat kohteiden kohtuullinen tarkistettavuus.

 

Referenssikohteesta tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

- kohteen nimi

- tilaaja

- rakentamisvuosi

- hankinnan arvo

- tilaajan yhteyshenkilö

 

11.2. Muut kelpoisuusperusteet

 

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä ja ne suljetaan pois kilpailusta. Hallintolain 4. luvun 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava, että tarjous saapuu viranomaisille määräajassa.

 

 

12. Tarjousten vertailuperusteet

 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan tarjoaja, jolla on halvin vertailuryhmän, alueiden B-C, ryhmien 5B, 5C ja 5D yhteenlaskettu yhteishinta.

 

Tilaaja varaa oikeuden niin halutessaan valita eri toimittajat optiona hankkimilleen laitteille, varusteille ja palveluille. Tällöin optiona tarjotuista tuotteista (alueet A ja E), tilaaja voi valita myös muiden kuin em. vertailuryhmän tarjoajan tarjoamista tuotteista. Halvin hinta ratkaisee optiona mahdollisesti hankittavien tuotteiden ja palveluiden toimittajan. Tarjotut tuotteet tulee soveltua edellisen hankinnan B-C kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

 

 

13. Lisätiedot

 

Tarjoajan edellytetään tutustuneen kohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi 20.7.2018 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee olla Huhkolan liikuntapuisto, lisätietopyyntö”. Kaikki lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa 25.7.2018 klo 15.00 mennessä osoitteessa:

http://www.huittinen.fi/hallinto/julkiset_hankinnat/vireilla_olevat_hankinnat

 

Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Puhelintiedusteluita ei voida ottaa vastaan.

 

Tarjoajan on tutustuttava lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä.

 

 

14. Tarjousten palautus

 

Tarjouksen on oltava perillä 3.8.2018 kello 12.00 mennessä sähköpostitse tekninen@huittinen.fi tai suljetussa kuoressa osoitteella Huittisten kaupunki, tekninen palvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN. Sähköpostiin tai kuoreen tulee merkintä: Huhkolan liikuntapuisto

 

Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä.

 

15. Liitteet

 

Tarjouslomake (liite A), palautettava tarjouksen mukana:

Tarjouslomake A Huittisten kaupunki lähiliikuntapaikka

Tarjouslomake A Huittisten kaupunki lähiliikuntapaikka


Tarjouksen ryhmien hintaerittely (liite B), palautettava tarjouksen mukana:

Tarjouslomake B -Hintaliite Huittisten kaupunki lähiliikuntapaikka

Tarjouslomake B Hintaliite Huittisten kaupunki lähiliikuntapaikka


Liite 1 - Asemapiirustus - Huittisten Liikuntapuisto, Liikuntalaitteiden ja varusteiden sijoituspiirustus:

Liite 1 - Asemapiirustus - Huittisten Liikuntapuisto


Liite 2 - Poikkileikkaus Huittisten liikuntapuisto, pihan rakenteet:

Liite 2 - Poikkileikkaus Huittisten liikuntapuisto_kuivaussuunnitelma


Liite 3 - Työselostus Huittisten Liikuntapuisto:

Liite 3 - Työselostus_Huittisten Liikuntapuisto


Liite 4 - Liikuntapuiston valaistus:

Liite 4 - Liikuntapuiston valaistus HUITTINEN


Liite 5 - Liikuntapuiston välineet luettelo & kuvina:

Liite 5 - Liikuntapuiston välineet kuvina sijoitettuna


Liite 5 A-alue Ikäihmisten kuntoilu & oleskelu täydennyskuva:

Liite 5A-alue Ikäihmisten kuntoilu & oleskelu täydennyskuva


Liite 5 B-alue FITNESSCROSSFIT-KENTTÄ täydennyskuva:

Liite 5B-alue FITNESSCROSSFIT-KENTTÄ täydennyskuva


Liite 5 C-alue Lasten leikkialue täydennyskuva:

Liite 5C-alue Lasten leikkialue täydennyskuva


Liite 5 D-alue Pumptrack asennusohjeet:

Liite 5D-alue Pumptrack asennusohjeet


Liite 5 E-alue Kehonpainoharjoittelualue täydennyskuva:

Liite 5E-alue Kehonpainoharjoittelualue täydennyskuvaTarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomen kielellä. Tarjoajan halutessa ne muulla kielellä, hän itse vastaa käännättämisestä ja muista mahdollisesti käännöstyöstä aiheutuvista kustannuksista.

 

 

 

Huittisissa 29.6.2018

Ulla Ojala      

tekninen johtaja

Huittisten kaupunki