In English | På svenska |

Teknisen palvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Rakennusvalvontaan Lupapiste -palvelu vuoden 2018 alusta

Huittisten rakennusvalvonnassa otetaan vuoden 2018 alusta alkaen käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-palvelu.
 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit kysyä neuvoa jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä sekä hakea rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaiset, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.
 
Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.
Tutustu Lupapiste.fi palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi


*********************************************************************************************************************************************


Laitoshuoltajan toimi


haettavana pe 15.12.2017 klo 12.00 asti.


Lue lisää: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/158219


*************************************************************************************************************************************
Kuulutus

Ympäristölupahakemus

Hakija: Agroset Oy

Asia: Eläinsuojan toiminnan laajennus, Huittinen

Hakemuksen mukainen toiminta

Hakemus koskee broilerikasvattamon laajentamista siten, että enim­mäiseläinmäärä on 160 000 broileria. Laajennus toteutetaan rakentamalla uusi halli olemassa olevan hallin yhteyteen. Halleissa kasvatetaan broilerei­ta kuivikepohjan päällä. Kasvattamot tyhjennetään ja pestään jokaisen kasvatuserän jälkeen. Toiminnassa syntyvä lanta (noin 2 400 m3 kuivike­lantaa vuodessa) käytetään lannoitteena omilla ja vuokrapelloilla. Hake­muksessa on esitetty lannan levitysalaa noin 505 hehtaaria. Lisäksi lantaa viedään jatkojalostukseen.


Tilalla kuolleet eläimet (arvio 4 tonnia vuodessa) varastoidaan raatokontis­sa ja toimitetaan Honkajoki Oy:lle.

Kasvattamoiden pesuvedet menevät erillisiin umpisäiliöihin ja ne levitetään sulan maan aikaan lannan pellolle tai kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle.

Broilerikasvattamorakennuksissa on alipaineilmastointi.

Tuotantorakennuksissa käytettävä vesi otetaan kaupungin vesijohtoverkos­ta ja omasta porakaivosta.

Toiminnan sijainti
Huittisten kaupungissa kiinteistöillä Laamanen kiinteistötunnus 102-413-1-183 ja Orava kiinteistötunnus 102-437-1-112 osoitteessa Lehteläntie 78.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 22.11. - 22.12.2017 Huittisten kaupun­gin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luet­tavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kau­pungin ympäristöpalveluissa (Risto Rytin katu 36, Huittinen).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.


Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVl/4300/2017.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 22.12.2017 ensisi­jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus  postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443 sähköposti: seija.virolainen@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Tuula Räsänen, puh. 0295 016 429 sähköposti: tuula.p.rasanen@avi.fi 

***********************************************************************************************************************************************

Jätetaksa

Forssan kaupungin jätelautakunta on 1.11.2017 hyväksynyt Loimi-­Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntia koskevan jätetaksan, joka tulee voimaan 1.1.2018.
Taksa on nähtävänä Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Someron kaupunkien sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken TI, Oripään, Punkalaitumen, Säkylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntien virastoissa sekä Forssan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa http://www.jateltk.fi/taksat/jatetaksa/

Lisätietoja antaa va.jätehuoltopäällikkö Martta Kantele, p. 03 4141 5329 tai martta.kantele@forssa.fi

Forssassa 7.11.2017Jätelautakunta
**************************************************************************************************************************************************

Kuulutus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 1.11.2017 antanut päätöksen koskien Loimijoen vesistöalueen päivitetyn yhteistarkkailusuunnitelman hyväksymistä.

Päätös on nähtävänä Forssan kaupungin keskushallinnon kirjaamossa, Turuntie 18, Forssa, Huittisten kaupungintalolla, Risto Rytin katu 36, Huittinen, Jokioisten kunnan hallinto- ja talousosastolla, Kes­kuskatu 29 A, Jokioinen, Loimaan kaupungintalolla, Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa, Ypäjän kun­nan infopisteellä, Perttulantie 20, Ypäjä sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskuksessa, ltsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-kes­kus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Oikaisua päätökseen voi hakea luvan hakija ja se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallitus ja viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Turussa 1.11.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

********************************************************************************************************************************************

Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 1.11.2017 hyväksynyt  seuraavan varausilmoituksen:


Varaaja:  Magnus Minerals Oy

Lupatunnus:  VA2017:0072

Varausalueen  sijainti:  Huittinen, Loimaa

Varauksen voimassaolo päättyy:  29.8.2019 


Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 1.12.2017. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla

(www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat­-paatokset/Varaus-paatokset /) sekä alueen kunnanvirastoissa (Huittinen; Risto Rytin katu 36, Loimaa; Kauppalankatu 3) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja

 

kaivosasiat@tukes.fi tai  puh. 029 5052 166


**********************************************************************************************************************************************


Kuulutus 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 1.11.2017 hyväksynyt osittain seuraavan varausilmoituksen:
Varaaja: Kultatie Holding Oy
Lupatunnus: VA2017:0084
Varausalueen sijainti: Huittinen, Jokioinen, Forssa, Hämeenlinna, Tammela
Varauksen voimassaolo päättyy: 3.10.2019

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 1.12.2017. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla
(www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat­-paatokset/Varaus-paatokset/) sekä alueen kunnanvirastoissa (Huittinen, Risto Rytin katu 36; Jokioinen, Keskuskatu 29 A; Forssa, Turuntie 18; Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 11; Tammela, Hakkapeliitantie 2) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja

kaivosasiat@tukes.fi tai  puh. 029 5052 166 

********************************************************************************************************************************************

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET


Kaavoitusinsinöörin päätös, antopäivä 30.10.2017


****************************************************************************************************************************************


Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 17.11.2017

*************************************************************************************************************************************************

Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat


Kuulutus**************************************************************************************************************************************

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet  

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat

 

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

 

Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys ei ollut liittänyt tuotteeseen lainkaan varoitusetikettiä. Lisäksi yritys oli toimittanut kemikaalin mukana huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen. Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä. Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta. Poliisin esitutkinnassa on ilmennyt, että väärää nestettä on toimitettu useille asennusliikkeille eri puolille Suomea.

 

Metanoli voi olla ympäristö- ja terveysriski

 

Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto.

 

Maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa vuodon riskin. 

 

Ympäristöministeriön mukaan metanolin käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa. Käyttö tähän tarkoitukseen voi olla kielletty kunnan rakennusjärjestyksessä, ympäristönsuojelumääräyksissä tai kaivon rakentamiselle myönnetyssä luvassa pohjaveden pilaantumisvaaran takia.

 

Ohjeet nesteen vaihtamisesta laadittu

 

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet kunnille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) ohjeita nesteen vaihtamisesta. Niiden mukaan ELY-keskus tai kunnan rakennus-, ympäristö- tai terveysviranomainen voi määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan nesteen haitattomampaan, mikäli viranomainen katsoo, että

  1. laitteistoista voi niiden rikkoutuessa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, erityisesti pohjaveden pilaantumisen osalta;

  2. lämmönsiirtonesteen päästessä pohjaveden kautta talousveteen voi aiheutua terveyshaittaa;

  3. tilanne on toimenpidelupa-asiakirjoissa esitetyn vastainen tai

  4. tilanne on kunnan rakennusjärjestyksen tai ympäristönsuojelumääräyksen vastainen.

 

Ohjeita kiinteistönomistajalle

 

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijasta:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.

  • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.

  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.

  • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

  • Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

 

Linkit:

Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa – opas (Ympäristöministeriö): http://hdl.handle.net/10138/40953


 

Lisätiedot:

 

Metanolin terveysriskit: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 633 11, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Metanolin pohjavesiriskit: Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 02952 50 338, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Kemikaalien markkinavalvonta: Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes, p. 02950 52048, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Tietoa metanolista:

 

Metanoli puhtaana aineena on EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen mukaan nesteenä ja höyrynä helposti syttyvää, myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä sekä elimiä vahingoittavaa. Metanolia ei ole EU:ssa luokiteltu ympäristövaaran suhteen. Kemikaalien vaaraluokitus perustuu kuitenkin aina kemikaalin ominaisuuksiin, eikä luokituksessa oteta huomioon aineen käytön aiheuttamaa todellista riskiä, joka riippuu ihmisten ja ympäristön tosiasiallisesta altistumisesta aineelle.

 

Metanolipitoisuus lämpökaivonesteessä on niin alhainen, että terveysvaikutus esimerkiksi hetkellisessä ihokosketuksessa on todennäköisesti pieni, mutta neste on metanolin myrkyllisyydestä johtuen joka tapauksessa terveydelle vaarallista. Iho ja silmät on tärkeää suojata mahdollisilta roiskeilta lämpökaivolaitetta käsiteltäessä, koska paineen alaisena metanolia sisältävä neste voi päästä roiskumaan ympäristöönsä järjestelmää avattaessa.