In English | På svenska |

Teknisen palvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

           TONTTIJAKO


                 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaisesti kuulutetaan, että 2. kaupunginosan,                  Hein-Erkkilän,   osalle korttelia 0202 kiinteistöille 102-405-10-34, 102-405-10-16, 102-405-10-85 ja                  102-405-10-88 on laadittu Malberinraittiin rajoittuva


                 TONTTIJAKOEHDOTUS,


                 joka on julkisesti nähtävänä kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa,

                 suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut   (kaupunginviraston 2. kerros) 18.12.2018 – 11.1.2019

                 (kaupunginvirasto suljettuna 24.12.2018 -1.1.2019) mainitut päivät mukaan luettuina sekä                  internetissä osoitteessa:

                                   http://www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/nahtavilla_olevat_suunnitelmat/nahtavilla_olevat_tonttijaot


                 Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan on toimitettava viimeistään 11.1.2019 kirjallisena              

                 tekniselle lautakunnalle osoitteella: Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


                 Huittisissa 7.12.2018


                 Kaavoitusinsinööri  Arttu Salonen          


*************************************************************************************************************************************


Kiinteistönhoitajantoimi


haettavana 4.1.2019 klo 12.00 mennessä.


Lue lisää: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/207848-0


**********************************************************************************************************************************************


Kuulutus


Ympäristösuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.11.2018 antamallaan päätöksellä nro 243/2018/1 tarkistanut hakijan eläinsuojan ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta. 

Hakija
Ala-Haaviston Tila Oy

Asia 
Sikalan ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Huittinen. 

Sijainti 
Huittisten kaupungissa kiinteistöllä Ala-Haavisto 102-417-2-7 osoitteessa Rekikoskentie 903, Huittinen. 

Päätös on nähtävillä valitusaikana 22.11 – 27.12.2018 Huittisten kaupungin ympäristöpalvelussa (Risto Rytin katu 36). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusaika päättyy 27.12.2018. 

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

Lisätietoja asiasta antavat 
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen puh. 0295 016 443 
sähköpostiosoite: seija.virolainen@avi.fi
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen puh. 0295 016 421
sähköpostiosoite: tero.makinen@avi.fi 

*******************************************************************************************************************************************


Kuulutu maa-aineslupahakemuksesta

Metsäyhtymä Elina Laineenoja, Eija Laineenoja ja Jari Laineenoja on toimittanut Huittisten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi. Hakemus koskee hiekan ja soran ottoa Huittisten kaupungin Kirkonkylän kylältä kiinteistöltä Karjala 102-412-15-2. Alueelta on aikaisemminkin otettu maa-aineksia.


Oikeus muistutuksen tekoon on niillä, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja toimitettava ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Huittisten kaupunki, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen ennen kuulutusajan päättymistä.

 

Maa-aineslupahakemus liitteineen on nähtävillä kuulutusaikana Huittisten kaupunginvirastossa rakennusvalvonta- ja ympäristöpalveluissa. Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja p. 044 7307 423.

 

Tämä kuulutus pidetään Huittisten kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivulla 21.11.- 20.12.2018 välisen ajan yhteensä kolmenkymmenen (30) päivän ajan.

  

Huittisissa 20.11.2018

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta


*******************************************************************************************************************************************

 

 


Jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuollosta vastaava viranomainen Forssan kaupungin jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.6.2018 kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan ja Someron kaupunkeja, Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Säkylän, Oripään, Punkalaitumen, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntia sekä Sastamalan kaupunkia Mouhijärven ja Suodenniemen alueita lukuun ottamatta. Määräykset tulevat voimaan, mahdollisesta valituksesta huolimatta, 1.9.2018 lukuun ottamatta uusia erilliskeräysvelvotteita, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.


Jätehuoltomääräykset ovat nähtävinä kaupunkien ja kuntien virastoissa ja Forssan kaupungin internet-sivuilla www.forssa.fi/ilmoitustaulu. Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Salla Mönkkönen, p. 03 4141 5336, jatelautakunta@forssa.fi.

Jätehuoltomääräykset


Forssassa 28.6.2018
Jätelautakunta

********************************************************************************************************************************

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET


 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 14.11.2018:

§ 89 poikkeaminen kt 102-405-3-8 ja kt 102-405-3-7 7
*************************************************************************************************************************************************NÄHTÄVILLÄ OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 7.12.2018

************************************************************************************************************************************************

Rakennusvalvontaan Lupapiste -palvelu vuoden 2018 alusta

Huittisten rakennusvalvonnassa otettiin vuoden 2018 alusta  käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-palvelu.
 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit kysyä neuvoa jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä sekä hakea rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaiset, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.
 
Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.
Tutustu Lupapiste.fi palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi


*********************************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat


Kuulutus**************************************************************************************************************************************

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet  

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat

 

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

 

Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys ei ollut liittänyt tuotteeseen lainkaan varoitusetikettiä. Lisäksi yritys oli toimittanut kemikaalin mukana huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen. Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä. Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta. Poliisin esitutkinnassa on ilmennyt, että väärää nestettä on toimitettu useille asennusliikkeille eri puolille Suomea.

 

Metanoli voi olla ympäristö- ja terveysriski

 

Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto.

 

Maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa vuodon riskin. 

 

Ympäristöministeriön mukaan metanolin käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa. Käyttö tähän tarkoitukseen voi olla kielletty kunnan rakennusjärjestyksessä, ympäristönsuojelumääräyksissä tai kaivon rakentamiselle myönnetyssä luvassa pohjaveden pilaantumisvaaran takia.

 

Ohjeet nesteen vaihtamisesta laadittu

 

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet kunnille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) ohjeita nesteen vaihtamisesta. Niiden mukaan ELY-keskus tai kunnan rakennus-, ympäristö- tai terveysviranomainen voi määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan nesteen haitattomampaan, mikäli viranomainen katsoo, että

  1. laitteistoista voi niiden rikkoutuessa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, erityisesti pohjaveden pilaantumisen osalta;

  2. lämmönsiirtonesteen päästessä pohjaveden kautta talousveteen voi aiheutua terveyshaittaa;

  3. tilanne on toimenpidelupa-asiakirjoissa esitetyn vastainen tai

  4. tilanne on kunnan rakennusjärjestyksen tai ympäristönsuojelumääräyksen vastainen.

 

Ohjeita kiinteistönomistajalle

 

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijasta:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.

  • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.

  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.

  • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

  • Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

 

Linkit:

Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa – opas (Ympäristöministeriö): http://hdl.handle.net/10138/40953


 

Lisätiedot:

 

Metanolin terveysriskit: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 633 11, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Metanolin pohjavesiriskit: Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 02952 50 338, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Kemikaalien markkinavalvonta: Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes, p. 02950 52048, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Tietoa metanolista:

 

Metanoli puhtaana aineena on EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen mukaan nesteenä ja höyrynä helposti syttyvää, myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä sekä elimiä vahingoittavaa. Metanolia ei ole EU:ssa luokiteltu ympäristövaaran suhteen. Kemikaalien vaaraluokitus perustuu kuitenkin aina kemikaalin ominaisuuksiin, eikä luokituksessa oteta huomioon aineen käytön aiheuttamaa todellista riskiä, joka riippuu ihmisten ja ympäristön tosiasiallisesta altistumisesta aineelle.

 

Metanolipitoisuus lämpökaivonesteessä on niin alhainen, että terveysvaikutus esimerkiksi hetkellisessä ihokosketuksessa on todennäköisesti pieni, mutta neste on metanolin myrkyllisyydestä johtuen joka tapauksessa terveydelle vaarallista. Iho ja silmät on tärkeää suojata mahdollisilta roiskeilta lämpökaivolaitetta käsiteltäessä, koska paineen alaisena metanolia sisältävä neste voi päästä roiskumaan ympäristöönsä järjestelmää avattaessa.