In English | På svenska |

Teknisen palvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Kuulutus

Forssan kaupungin alueellinen jätelautakunta ilmoittaa, että jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo on nähtävänä osoitteessa: Huittisten kaupunki, tekninen toimisto, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 23.4. – 7.5.2018 toimiston aukioloaikana.


Maksuja koskevat jätelain 82 §:ssä tarkoitetut muistutukset tulee toimittaa 14 vuorokauden kuluessa maksulipun saamisesta osoitteeseen Forssan kaupunki, jätelautakunta, PL 62, 30101 Forssa.Forssassa 20.4.2018
Jätelautakunta


**************************************************************************************************************************************


Kunnossapitotyöntekijän (maanrakennus) toimi


haettavana 2.5.2018 klo 12.00 mennessä.


Lue lisää: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/176826


******************************************************************************************************************************************


Kuulutus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Simo Pietilän Tila Oy:n kanalan laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Menettelyssä varataan viranomaisille lausunnonantomahdollisuus ja kansalaisille sekä yhteisöille tilaisuus mielipiteiden esittämiseen arviointiohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä julkisella käsittelyllä.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
VE 0: Nykyinen toiminta: munivia kanoja on 128 460, broilereita 60 000 ja ka-
nanuorikoita 63 000. Lannan käsittely tapahtuu kuivalantamenetelmänä. 
VE 1: Nykyisten lisäksi rakennetaan uusi 60 000 munakanan halli olemassa 
olevien hallien taakse metsään. Lannan kuivauksen arviointi laajennuksen 
osalta sekä kuivauksen ja/tai kompostoinnin arviointi koko tilan lantamäärälle. 
VE 2: Nykyisten lisäksi rakennetaan kaksi uutta 60 000 munakanan hallia ole-
massa olevien hallien taakse metsään. Lannan kuivauksen arviointi laajen-
nuksen osalta sekä kuivauksen ja/tai kompostoinnin arviointi koko tilan lanta-
määrälle. 
VE 3: Nykyisten lisäksi rakennetaan uusi 60 000 kanan poikaskasvattamo 
+ kaksi uutta 60 000 munakanan hallia olemassa olevien hallien taakse met-
sään. Lannan kuivauksen arviointi laajennuksen osalta sekä kuivauksen ja/tai 
kompostoinnin arviointi koko tilan lantamäärälle. 
VE 4: Nykyisten lisäksi rakennetaan uusi 60 000 kanan poikaskasvattamo + kaksi uutta 60 000 munakanan hallia olemassa olevien hallien taakse metsään, sekä olemassa olevan broilerhallin pidentäminen ja muuttaminen 75 000 munakanan kanalaksi. Lannan kuivauksen arviointi laajennuksen osalta sekä kuivauksen ja/tai kompostoinnin arviointi koko tilan lantamäärälle. 
Hankkeesta vastaava
Simo Pietilän Tila Oy, Filppulantie 128, 32440 Alastaro
Lisätietoja
Arviointiohjelma on nähtävänä 19.4.2017 – 21.5.2018 seuraavasti: 
Loimaan kaupungintalolla, os. Kauppalankatu 3, Loimaa
Huttisten kaupungintalolla, os. Risto Rytin katu 36, Huittinen
Loimaan pääkirjasto, os. Kauppalankatu 17, Loimaa
Huittisten pääkirjasto, os. Lauttakylänkatu 26, Huittinen 
Arviointiohjelma on nähtävänä myös ympäristöhallinnon internetsivuilla lyhytosoitteessa www.ymparisto.fi/pietilantilanYVA.  
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta lisätietoja antavat hankevastaava Tuomas Pietilä p. 0400 531 478 Simo Pietilän Tila Oy:stä ja Jaana Tuppurainen p. 040 553 9005 Watrec Oy:stä.
Arviointimenettelystä lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta Petri Hiltunen, p. 0295 022867.
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle keskiviikkona 25.4.2018 klo 17:00 alkaen Simo Pietilän Tilalla, os. Filppulantie 128, Alastaro, Loimaa.
Mielipiteiden esittäminen
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 21.5.2018 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. 
Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisen lausunto tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin noin 21.6.2018 alkaen kuukauden ajaksi.


Turussa 13.4.2018
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

********************************************************************************************************************************************

Kuulutus

Ympäristölupahakemus

 

Hakija

Oulun Biotehdas Oy

 

Asia

Vampulan biokaasulaitoksen ympäristöluvan ja toiminnan muuttaminen, Huittinen

 

Hakemuksen mukainen toiminta

Huittisissa sijaitseva Gasumin laitosverkostoon kuuluva Vampulan biokaasulaitos käsittelee vuosittain 60 000 tn biohajoavia jätejakeita. Laitosta operoiva yhtiö on Oulun Biotehdas Oy.

 

Ympäristölupahakemus koskee ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista luvan muuttamista. Laitos käsittelee jatkossakin biokaasuprosessiin ja lannoitetuotantoon soveltuvia yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteitä, bioha- joavia sivuvirtoja sekä rasvakaivo- ja puhdistamolietteitä. Lannoitevalmisteita toimitetaan jatkossa maatalouteen lietemäisenä, kiinteänä ja nestemäisenä. Laitos tuottaa myös kiinteää maanparannusainesta ja kentällä jälkikypsytettyä mullantuotannon raaka-ainetta mullantuotantoon. Tuotettua biokaasua jalostetaan nykyisen hyötykäytön lisäksi jatkossa myös biometaaniksi, joka toimitetaan kaasun siirtokonteilla hyödynnettäväksi liikenne- ja teollisuuskäyttöön, sekä mahdolliselle laitosalueen tankkausasemalle.

 

Toiminnan sijainti

Vähäjoentie 182, 32610 Vampula. Kiinteistö: 102-453-2-204.

 

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Hakemukseen on liitetty raportit hajupäästöistä ja vesinäytteiden tutkimustuloksia. Hajupäästömittauksia esitetään tehtäväksi kolmen vuoden välein ja tarvittaessa vuoden välein.

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 9.4. – 9.5.2018 Huittisten kaupunginkansliassa. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kaupungin ympäristöpalveluissa (Risto Rytin katu 36).

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/9494/2017.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 9.5.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Virpi Vuojärvi-Torhamo, puh. 0295 016 445 sähköposti: virpi.vuojarvi-torhamo@avi.fi

Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422 sähköposti: marja-terttu.parsama@avi.fi******************************************************************************************************************************************


Kuulutus

Ympäristösuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2018 antamallaan päätöksellä ro 54/2018/2 rauettanut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 27.8.2001 antaman Vampulan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 49 YLO, jonka lupamääräykset on tarkistettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.8.2011 antamalla päätöksellä nro 74/2011/1 ja sen lupamääräykset Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.6.2015 antamalla päätöksellä nro 125/2015/2.


Hakija

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat- vastuualue.


Asia

Vampulan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan rauettaminen, Huittinen.


Päätös on nähtävillä valitusaikana 12.4. - 14.5.2018 Huittisten kaupungin ympäristöpalveluissa (Risto Rytin katu 36). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusaika päättyy 14.5.2018.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438

sähköpostiosoite: anne.l.valjakka@avi.fi

Ympäristöneuvos Kristiina Toivila, puh. 02950 16436

sähköpostiosoite: kristiina.toivila@avi.fi
Kuulutus


Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

1 Tausta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja meriveden tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää, että Pori, Huittinen ja Turku säilyvät merkittävinä tulvariskialueina, mutta Salo, Raisio, Naantali ja Rauma eivät enää ole merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

2 Nähtävillä olevat asiakirjat

Varsinais-Suomea ja Satakuntaa koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa (liite 1) ja ELY-keskuksen Turun ja Porin toimipisteissä (Itsenäisyydenaukio 2, Turku ja Valtakatu 12, Pori) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin, josta löytyy myös edellisen suunnittelukierroksen yhteydessä v. 2011 laaditut tulvariskin alustavan arvioinnin raportit ja v. 2015 valmistuneet tulvariskien hallintasuunnitelmat.

3 Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä kirjallisesti tai sähköisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. Sähköpostiosoite on kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Mielipiteensä voi esittää myös lausuntopalvelu.fi –palvelussa.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
 
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö ja merivesitulvista voi      aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
- Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
- Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

4 Lisätiedot

Lisätietoja antavat

johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen
juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi, p. 0295 022 953 ja

vesitaloussuunnittelija Ilkka Myllyoja,
ilkka.myllyoja@ely-keskus.fi, p. 0295 022 911


Turussa 9.huhtikuuta 2018
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Liite
Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotus ovat nähtävänä

Ehdotus
Liitekartat
****************************************************************************************************************************************
 

Viite : Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)  sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä
(1040/2006)

Kuulutus


Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset  ja työohjelma  sekä ympäristövaikutus­ten arviointi

Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022- 2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja  aikataulua  sekä  SOVA-lain  mukaisen  ympäristövaikutusten  arvioinnin  aloittamista  ja toteuttamista .

Kuulutusaika ja asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018-9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivulta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin -karttapalveluun sekä taustatietoa vesienhoidosta . Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskuksen  (ElV-keskus)  toimialue  kuuluu  pääosin  Kokemäenjoen­ Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja joidenkin kuntien osalta myös Kymijoen­ Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueita koskevat asiakirjat ovat nähtävillä tulostettuna Varsinais-Suomen ELV-keskuksen toimipaikoissa Turussa ja Porissa . Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskeva asiakirja on nähtävillä kaikissa kunnissa, lisäksi Salossa ja Somerolla on nähtävillä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vastaava asiakirja.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-­keskus.fi tai postitse osoitteella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 Seinäjoki.

Lisätiedot

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ylitarkastaja Sanna Kipinä­-Salokannel (puh. 0295 022 879) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Turussa 8. päivänä tammikuuta 2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
*****************************************************************************************************************************************

Rakennusvalvontaan Lupapiste -palvelu vuoden 2018 alusta

Huittisten rakennusvalvonnassa otetaan vuoden 2018 alusta alkaen käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-palvelu.
 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit kysyä neuvoa jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä sekä hakea rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaiset, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.
 
Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.
Tutustu Lupapiste.fi palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi


*********************************************************************************************************************************************


NÄHTÄVILLÄ OLEVAT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET


Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset 21.3.2018 §:t 17 - 18 poikkeamiset ja § 19 suunnittelutarveratkaisu


*************************************************************************************************************************************************NÄHTÄVILLÄ OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET


Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 18.4.2018

*************************************************************************************************************************************************

Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat


Kuulutus**************************************************************************************************************************************

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet  

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat

 

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

 

Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys ei ollut liittänyt tuotteeseen lainkaan varoitusetikettiä. Lisäksi yritys oli toimittanut kemikaalin mukana huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen. Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä. Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta. Poliisin esitutkinnassa on ilmennyt, että väärää nestettä on toimitettu useille asennusliikkeille eri puolille Suomea.

 

Metanoli voi olla ympäristö- ja terveysriski

 

Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto.

 

Maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa vuodon riskin. 

 

Ympäristöministeriön mukaan metanolin käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa. Käyttö tähän tarkoitukseen voi olla kielletty kunnan rakennusjärjestyksessä, ympäristönsuojelumääräyksissä tai kaivon rakentamiselle myönnetyssä luvassa pohjaveden pilaantumisvaaran takia.

 

Ohjeet nesteen vaihtamisesta laadittu

 

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet kunnille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) ohjeita nesteen vaihtamisesta. Niiden mukaan ELY-keskus tai kunnan rakennus-, ympäristö- tai terveysviranomainen voi määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan nesteen haitattomampaan, mikäli viranomainen katsoo, että

  1. laitteistoista voi niiden rikkoutuessa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, erityisesti pohjaveden pilaantumisen osalta;

  2. lämmönsiirtonesteen päästessä pohjaveden kautta talousveteen voi aiheutua terveyshaittaa;

  3. tilanne on toimenpidelupa-asiakirjoissa esitetyn vastainen tai

  4. tilanne on kunnan rakennusjärjestyksen tai ympäristönsuojelumääräyksen vastainen.

 

Ohjeita kiinteistönomistajalle

 

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijasta:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.

  • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.

  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.

  • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

  • Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

 

Linkit:

Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa – opas (Ympäristöministeriö): http://hdl.handle.net/10138/40953


 

Lisätiedot:

 

Metanolin terveysriskit: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 633 11, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Metanolin pohjavesiriskit: Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 02952 50 338, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Kemikaalien markkinavalvonta: Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes, p. 02950 52048, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Tietoa metanolista:

 

Metanoli puhtaana aineena on EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen mukaan nesteenä ja höyrynä helposti syttyvää, myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä sekä elimiä vahingoittavaa. Metanolia ei ole EU:ssa luokiteltu ympäristövaaran suhteen. Kemikaalien vaaraluokitus perustuu kuitenkin aina kemikaalin ominaisuuksiin, eikä luokituksessa oteta huomioon aineen käytön aiheuttamaa todellista riskiä, joka riippuu ihmisten ja ympäristön tosiasiallisesta altistumisesta aineelle.

 

Metanolipitoisuus lämpökaivonesteessä on niin alhainen, että terveysvaikutus esimerkiksi hetkellisessä ihokosketuksessa on todennäköisesti pieni, mutta neste on metanolin myrkyllisyydestä johtuen joka tapauksessa terveydelle vaarallista. Iho ja silmät on tärkeää suojata mahdollisilta roiskeilta lämpökaivolaitetta käsiteltäessä, koska paineen alaisena metanolia sisältävä neste voi päästä roiskumaan ympäristöönsä järjestelmää avattaessa.