In English | På svenska |

Muilta viranomaisilta saapuneet kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Kuulutus tilapäistä melua koskevasta päätöksestä


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 10.10.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisen päätöksen (Dnro PIRELY/7133/2018) tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta, joka koskee Urjalan urheiluautoilijat ry:n järjestämää Historic rallin SM-osakilpailua 13.10.2018 Urjalan, Punkalaitumen, Huittisten, Forssan ja Jokioisten alueilla. Päätöksen liitteenä on kartta, johon rallireitit on merkitty.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella luvan hakija sekä ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä muut viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Tämä kuulutus pidetään 11.10.–9.11.2018 välisen ajan Forssan ja Huittisten kaupunkien sekä Urjalan, Punkalaitumen ja Jokioisten kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana em. kaupunkien/kuntien palvelupisteissä.


Tampereella 10.10.2018


PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS


Ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätöksistä


Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätökset 19.9.2018

 - nro 18/0567/3 Martti Kauniston lomautusta koskevaan valitukseen ja 

- nro 18/0568/3 Kimmo Forssanderin lomautusta koskevaan valitukseen 

saatetaan tiedoksi kuntalain 142 §:n (410/2015) mukaisesti. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei välipäätöksien mukaisesti kiellä täytäntöönpanoa. Hallintooikeus ratkaisee valitusasiat myöhemmin erikseen. 

Päätökset ovat nähtävillä kuntayhtymän hallintotoimistossa (Ratakatu 36, 38210 Sastamala) 25.9.-25.10.2018. Lisätietoja tarvittaessa kirjaamo@sasky.fi. 

SASKY koulutuskuntayhtymä 

Sastamalassa 25.9.2018

Liisa Ala-Hongisto
Hallintosihteeri


******************************************************************************************************************************

Kuulutus


Ympäristölupahakemus


Hakija

Tmi Jyri Matintalo

 

Asia

Ympäristöluvan muuttaminen, Huittinen

 

Hakemuksen mukainen toiminta

Hakemus koskee nautakasvattamon laajentamista vaiheittain siten, että tilalle tulee enintään 1 000 sonnia (12–24 kk) ja 600 sonnivasikkaa (6–12 kk) sekä olemassa olevan 540 lihasian sikalan toiminnan jatkamista.

 

Tilalla on kaksi kuivikepohjalla toimivaa nautakasvattamoa ja yksi ritiläpohjainen nautakasvattamo. Toiminnan laajentamisen yhteydessä tilalle on tarkoitus rakentaa uusi eläinsuoja naudoille.

 

Sikala toimii yhdessä rakennuksessa lietelantajärjestelmällä. Sikalarakennuksen ilmanvaihdon poistohormit sijaitsevat katolla.

 

Tilalla on kolme kuivalantalaa, joista kaksi on katettuja, ja kolme lietesäiliötä, joista kaksi on katettuja. Kaikki lietesäiliöt ovat betonirakenteisia ja ne täytetään altapäin. Lisäksi käytössä on etälietesäiliö noin kahden kilometrin päässä tilakeskuksesta.

 

Tilalla on käytettävissä lannanlevitykseen yhteensä 727 hehtaaria peltoa. Lantaa levitetään keväällä ja syksyllä.

 

Tilalla tehdään esikuivattua säilörehua noin 7 000 tonnia vuodessa laakasiiloihin, joista puristenesteet johdetaan 150 m3:n säiliöön.

 

Toiminnan sijainti

Huittisten kaupungissa kiinteistöllä Metsäranta 102-449-1-119 osoitteessa Riuttanmaantie 101, Vampula.

   

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 25.9. – 25.10.2018 Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kaupungin ympäristöpalveluissa (Risto Rytin katu 36).

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/11935/2018.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.10.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443

sähköposti: seija.virolainen@avi.fi

Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421

sähköposti: tero.makinen@avi.fi******************************************************************************************************************************

 


Kuulutus


Ympäristölupahakemus


Hakija
Arto Pajunen Oy


Asia
Ilmiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Huittinen


Hakemuksen mukainen toiminta
Tiivistelmä ja kartta kuulutuksen ohessa.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 24.9. – 24.10.2018 Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
 
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kaupungin ympäristöpalvelussa (Risto Rytin katu 36).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.


Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/9424/2018.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 24.10.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438 

sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508 

sähköposti: ville.salonen@avi.fi

 
TIIVISTELMÄ Dnro ESAVI/9424/2018.


*****************************************************************************************************************************


Kutsuntakuulutus 2018


Kutsuntakuulutus

*****************************************************************************************************************************

Sosiaaliasiamiehen vastaanotto Huittisissa

TI 28.08.2018
TI 18.09.2018
TI 16.10.2018
TI 20.11.2018
TI 18.12.2018

Sosiaaliasiamies


************************************************************************************************************************************

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokousaikataulu:
 
Kokousaika
31.01.2017 klo 18.00
07.03.2017 klo 18.00
09.05.2017 klo 18.00
06.06.2017 klo 18.00
05.09.2017 klo 18.00
24.10.2017 klo 18.00
28.11.2017 klo 18.00
 
Pöytäkirja on nähtävänä  21 vuorokauden kuluttua  kokouspäivästä lukien,  Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, os. Satakunnankatu 3 sekä  pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
 
Satakunnan pelastuslaitoksen viranhaltijat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläoloajat ja - paikat.
  
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä virastoaikana seuraavissa osoitteissa:
 
Pelastusjohtaja
Porin toimialueen aluepalopäällikkö os. Satakunnankatu 3, 28100 Pori
 
Rauman  toimialueen aluepalopäällikkö os. Sahankatu 4, 26100 Rauma
 
Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Klaavolantie 2, 32700 Huittinen
 
Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

******************************************************************************************************************************


Yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019


Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen vuosien 2018–2019 pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina kuntayhtymän kirjaamossa virka-aikana sekä julkaistaan sairaanhoitopiirin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden vuosien 2018–2019 päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen antopäivää seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina virka-aikana seuraavasti:


• sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, toimialueylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, tietohallintopäällikön ja konsernilakimiehen päätökset sairaanhoitopiirin kirjaamossa sekä huollon johtajan, logistiikkapäällikön, projektijohtajan, liikelaitoksen johtajan sekä vastuualuejohtajien päätöspöytäkirjat kyseisen toimi-/vastuualueen tai liikelaitoksen hallinnon kansliassa osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori
• psykiatrian vastuualueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
• sosiaalipalvelujen toimialueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila


Porissa 29.1.2018


SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ


Yhtymähallitus

 *****************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat