In English | På svenska |

Muilta viranomaisilta saapuneet kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Kuulutus

Ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus/ESAVI/2256/2018


Hakija           Vapo Oy


Asia             Nanhiansuon ja Vittassuon turvetuotannon vesienkäsittelyä koskeva tehostamissuunnitelma ja 

ympäristöluvan lupamääräyksen 3 muuttaminen, Huittinen.


Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä kuulutuksen lopussa.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 6.8. - 5.9.2018 Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kaupungin ympäristöpalvelussa, osoite: Risto Rytin katu 36. 


Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. 


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 


Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/2256/2018
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta


Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistän 5.9.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi)  tai postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, PL 110, 00521 Helsinki)


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Kiinteistöjen osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistöjen mahdollisille muille haltijoille. 


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa-tai vesialueilla:
102-437-876-1  Yhteiset joet
102-427-876-2  Sammunjoki (Sammaljoki)
102-434-876-2  Yhteiset joet
102-413-876-4  Loimi-, Sammun- ja Punkalaitumenjoki


Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
(tavoitettavissa 9.8.2018 alkaen)
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
(tavoitettavissa 6.8.2018 alkaen)
sähköposti: juha.helin@avi.fi


Tiivistelmä Vapo Oy:n hakemuksesta


************************************************************************************************************************************

Kutsuntakuulutus 2018


Kutsuntakuulutus

*****************************************************************************************************************************

Sosiaaliasiamiehen vastaanotto Huittisissa

TI 09.01.2018
TI 13.02.2018
TI 13.03.2018
TI 17.04.2018
TI 15.05.2018
Sosiaaliasiamies


************************************************************************************************************************************

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokousaikataulu:
 
Kokousaika
31.01.2017 klo 18.00
07.03.2017 klo 18.00
09.05.2017 klo 18.00
06.06.2017 klo 18.00
05.09.2017 klo 18.00
24.10.2017 klo 18.00
28.11.2017 klo 18.00
 
Pöytäkirja on nähtävänä  21 vuorokauden kuluttua  kokouspäivästä lukien,  Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, os. Satakunnankatu 3 sekä  pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
 
Satakunnan pelastuslaitoksen viranhaltijat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläoloajat ja - paikat.
  
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä virastoaikana seuraavissa osoitteissa:
 
Pelastusjohtaja
Porin toimialueen aluepalopäällikkö os. Satakunnankatu 3, 28100 Pori
 
Rauman  toimialueen aluepalopäällikkö os. Sahankatu 4, 26100 Rauma
 
Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Klaavolantie 2, 32700 Huittinen
 
Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

******************************************************************************************************************************


Yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019


Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen vuosien 2018–2019 pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina kuntayhtymän kirjaamossa virka-aikana sekä julkaistaan sairaanhoitopiirin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden vuosien 2018–2019 päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen antopäivää seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina virka-aikana seuraavasti:


• sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, toimialueylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, tietohallintopäällikön ja konsernilakimiehen päätökset sairaanhoitopiirin kirjaamossa sekä huollon johtajan, logistiikkapäällikön, projektijohtajan, liikelaitoksen johtajan sekä vastuualuejohtajien päätöspöytäkirjat kyseisen toimi-/vastuualueen tai liikelaitoksen hallinnon kansliassa osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori
• psykiatrian vastuualueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
• sosiaalipalvelujen toimialueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila


Porissa 29.1.2018


SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ


Yhtymähallitus

 *****************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat