In English | På svenska |

Teknisen palvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETLAITOSHUOLTAJA

Tekninen palvelukeskus, Tilapalvelut, Siivoustoimi


Huittisten kaupungin siivoustoimi hakee laitoshuoltajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toimi täytetään 1.10.2017 alkaen.


Hakuaika päättyy ti 25.7.2017 klo 12.00.


Lisätietoja toimesta: Laitoshuoltaja 


Hae työpaikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/146305


***************************************************************************************************************************************


KUULUTUS LOIMA-KORKEAKOSKEN-KAHARILAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISESTÄ

 

Loima – Korkeakosken – Kaharilan jätevesiosuuskunta on esittänyt kaupungin hyväksyttäväksi toiminta-alue ehdotuksensa. Toiminta-alueen määritys perustuu Vesihuoltolakiin. Toiminta-alue määritellään alueelle jätevesiverkoston osalta ensimmäistä kertaa. Kun osuuskunnalle hyväksytään virallinen toiminta-alue, sitä koskevat kaikki vesihuoltolaissa vesihuoltolaitokselle säädetyt oikeudet ja velvollisuudet.

 

Kiinteistöjen kannalta toiminta-alueen määrittäminen tarkoittaa lähtökohtaisesti liittämisvelvollisuutta toiminta-alueella osuuskunnan jätevesiviemäriin. Toiminta-alueeseen kuuluviin kiinteistöihin ei jatkossa sovelleta ympäristölakia / haja-asutusalueen jätevesisäädäntöä vaan vesihuoltolakia. 

 

Alueen kiinteistöt voivat vaikuttaa toiminta-alue rajaukseen ja sitä kautta liittämisvelvollisuuteen kuulemisvaiheen aikana. Alueella jo olemassa oleva vesijohtoverkosto kuuluu Huittisten kaupungin vesihuoltolaitokselle. Vesijohdolle ei määritetä toiminta-aluetta jätevesihankkeen yhteydessä. Asemakaavan ulkopuolisella alueella vesijohdon liittymispiste on olemassa olevassa runkoverkossa.

 

Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa ja varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. Kaupunki vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen syksyn 2017 aikana.

 

Jätevesiosuuskunnan toiminta-alue esitys asetetaan yleisesti nähtäville 19.6. – 2.8.2017 väliseksi ajaksi kaupungin internetsivuille osoitteeseen:

 

http://www.huittinen.fi → palvelut → kaupunkisuunnittelu → nähtävillä olevat suunnitelmat → nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

 

Lisäksi osuuskunnan tekemä toiminta-alue esitys on tämän kirjeen liitteenä.

 

Alueen kiinteistöiden omistajilla ja haltijoilla on oikeus tehdä muistutus toiminta-alue-esityksestä ennen nähtävillä oloajan päättymistä, viimeistään 2.8.2017 mennessä. Mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa tekniselle lautakunnalle osoitteella: Huittisten kaupunki, Tekninen palvelukeskus / tekninen lautakunta, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN. 


Lisätietoja:

- Loima-Korkeakoski-Kaharila jätevesiosuuskunnasta; Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Huhtala p. 044 3221 158


- Toiminta-alueen määrittämisestä; Huittisten kaupungin vesihuoltoinsinööri Jaakko Voittomäki

p. 044 773 0222 (lomalla 23.6.- 2.7. ja 17.7. – 30.7.2017) ja tekninen johtaja Ulla Ojala p. 044 560 4341 (lomalla 3.7. – 30.7.2017)


- Haja-asutusalueen jätevesien muuttuneista vaatimuksista:

www.ymparisto.fi → rakentaminen → rakennushanke → talotekniset järjestelmät → kiinteistön jätevesien käsittely → kiinteistön omistajalle


Linkki liitekarttaan


***********************************************************************************************************************************************


Kuulutus**************************************************************************************************************************************

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet  

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat

 

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

 

Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys ei ollut liittänyt tuotteeseen lainkaan varoitusetikettiä. Lisäksi yritys oli toimittanut kemikaalin mukana huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen. Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä. Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta. Poliisin esitutkinnassa on ilmennyt, että väärää nestettä on toimitettu useille asennusliikkeille eri puolille Suomea.

 

Metanoli voi olla ympäristö- ja terveysriski

 

Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto.

 

Maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa vuodon riskin. 

 

Ympäristöministeriön mukaan metanolin käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa. Käyttö tähän tarkoitukseen voi olla kielletty kunnan rakennusjärjestyksessä, ympäristönsuojelumääräyksissä tai kaivon rakentamiselle myönnetyssä luvassa pohjaveden pilaantumisvaaran takia.

 

Ohjeet nesteen vaihtamisesta laadittu

 

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet kunnille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) ohjeita nesteen vaihtamisesta. Niiden mukaan ELY-keskus tai kunnan rakennus-, ympäristö- tai terveysviranomainen voi määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan nesteen haitattomampaan, mikäli viranomainen katsoo, että

  1. laitteistoista voi niiden rikkoutuessa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, erityisesti pohjaveden pilaantumisen osalta;

  2. lämmönsiirtonesteen päästessä pohjaveden kautta talousveteen voi aiheutua terveyshaittaa;

  3. tilanne on toimenpidelupa-asiakirjoissa esitetyn vastainen tai

  4. tilanne on kunnan rakennusjärjestyksen tai ympäristönsuojelumääräyksen vastainen.

 

Ohjeita kiinteistönomistajalle

 

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijasta:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.

  • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.

  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.

  • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

  • Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

 

Linkit:

Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa – opas (Ympäristöministeriö): http://hdl.handle.net/10138/40953


 

Lisätiedot:

 

Metanolin terveysriskit: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 633 11, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Metanolin pohjavesiriskit: Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 02952 50 338, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Kemikaalien markkinavalvonta: Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes, p. 02950 52048, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Tietoa metanolista:

 

Metanoli puhtaana aineena on EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen mukaan nesteenä ja höyrynä helposti syttyvää, myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä sekä elimiä vahingoittavaa. Metanolia ei ole EU:ssa luokiteltu ympäristövaaran suhteen. Kemikaalien vaaraluokitus perustuu kuitenkin aina kemikaalin ominaisuuksiin, eikä luokituksessa oteta huomioon aineen käytön aiheuttamaa todellista riskiä, joka riippuu ihmisten ja ympäristön tosiasiallisesta altistumisesta aineelle.

 

Metanolipitoisuus lämpökaivonesteessä on niin alhainen, että terveysvaikutus esimerkiksi hetkellisessä ihokosketuksessa on todennäköisesti pieni, mutta neste on metanolin myrkyllisyydestä johtuen joka tapauksessa terveydelle vaarallista. Iho ja silmät on tärkeää suojata mahdollisilta roiskeilta lämpökaivolaitetta käsiteltäessä, koska paineen alaisena metanolia sisältävä neste voi päästä roiskumaan ympäristöönsä järjestelmää avattaessa.