In English | På svenska |

Muilta viranomaisilta saapuneet tiedotteet


Kuulutus

Forssan kaupungin alueellinen jätelautakunta ilmoittaa, että jätehuollon biojätemaksujen maksuunpanoluettelo on nähtävänä osoitteessa Huittisten kaupunki, Risto Rytin katu 36, Huittinen 18.4. – 2.5.2017 toimiston aukioloaikana.

Forssassa 13.4.2017

Jätelautakunta

*************************************************************************************************************************************************


Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.3.2017 hy­väksynyt  seuraavan valtausoikeuden rauettamista  koskevan hakemuksen.
 
Hakija:                                                  Geologian tutkimuskeskus (V-tunnus: 0244680-7)
Alueen nimi, KaivNro ja sijainti:        Uunimäki 1 9142/1 Huittinen
Alueen koko:                                       92,99 ha

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Turun hal­linto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä ole­vasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Huittisten kaupungintalolla (Risto Rytin katu 36), Tukesin Rovaniemen toimipai­kassa (Valtakatu 2) ja Tukesin internetsivuilla (http://www.tukes.fi/malminetsinta).

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Maija Viikinen puh. 029 5052 166

Kuulutettu 30.3.2017

Pidetään nähtävillä 29.4.2017 asti


********************************************************************************************************************************************

Kuulutus


Ympäristölupahakemus


Hakija
Vampulan Farmer Oy

Asia

Broilerikasvattamon toiminnan laajentaminen, Huittinen

Hakemuksen mukainen toiminta
Ympäristölupaa haetaan 80 000 broilerin kasvattaman toiminnan laajenta­miseen 155 000 broilerin kasvattamaksi. Laajennus toteutetaan rakenta­malla uusi 75 000 broilerin halli olemassa olevien hallien kanssa samaan pihapiiriin. Vuosittain tullaan tuottamaan noin 1 782 000 kiloa broilerinlihaa.

Kasvatuseriä on vuosittain noin 7.  Kuivikkeena käytetään turvetta. Kasva­tuserien välillä tuotantotilat tyhjennetään, pestään ja desinfioidaan.  Lantaa tulee  syntymään  vuodessa  noin  2325  m3. Se  kuormataan kasvattaman päässä asfalttipihalla lavoille ja toimitetaan pääosin Biolan Oy:lle jatkojalos­tusta varten. Osa lannasta toimitetaan suoraan vastaanottajien pelloille pel­toravinteiksi.

Kasvattamoiden pesuvedet menevät erillisiin umpisäiliöihin ja ne levitetään sulan maan aikaan lannan vastaanottajien pelloille.

Broilerikasvattamorakennuksissa on alipaineilmastointi.

Tuotantorakennuksissa käytettävä vesi otetaan omasta porakaivosta.

Toiminnan sijainti
Huittisten kaupungin Kukonharjan kylässä kiinteistöllä Viskilä 102-456-11-1 osoitteessa Kukonharjantie 536.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 27.3. - 26.4.2017 Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö ovat lisäksi luet­tavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kau­pungin ympäristöpalveluissa (Risto Rytin katu 36).

Muistutusten  ja  mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite ja asuinkunta, sen kiin­teistön nimi ja kiinteistötunnus, johon toiminnan vaikutukset kohdistuvat se­kä hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi ja Dnro ESAVl/1781/2017.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 26.4.2017 ensisi­jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja  antaa
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443 sähköposti: seija.virolainen@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Virpi Vuojärvi-Torhamo, puh. 0295 016 445 sähköposti: virpi.vuojarvi-torhamo@avi.fi


*****************************************************************************************************************************


Sosiaaliasiamiehen vastaanotto Huittisissa

TI 17.01.2017
TI 14.02.2017
TI 14.03.2017
TI 11.04.2017
TI 16.05.2017
TI 20.06.2017

Yhteystiedot ja ajanvaraus

Sosiaaliasiamies


*******************************************************************************************************************************************
Jätetaksa


 

Forssan kaupungin jätelautakunta on 26.1.2016 hyväksynyt Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntia koskevan jätetaksan, joka tulee voimaan 15.2.2016.

 

Taksa on nähtävänä Akaan, Forssan, Huittisten, Sastamalan ja Someron kaupunkien sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Oripään, Punkalaitumen, Pöytyän, Säkylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntien virastoissa sekä Forssan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.forssa.fi/ajankohtaista.

 

Euran ja Säkylän kuntien sekä Huittisten kaupungin jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Forssan kaupungin jätelautakunta päättää jätelain mukaisesti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä ovat asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte.


Kaikille Euran ja Säkylän kuntien ja Huittisten kaupungin asukkaille sekä yrityksille ja yhdistyksille sekä muille yhteisöille annetaan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta kirjallisena vapaamuotoisesti 1.4.2016 mennessä Forssan kaupungin jätelautakunnalle, os. PL 62, 30101 Forssa tai jätelautakunta@forssa.fi 


Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Marja Rantanen puh. 03 4141 5336 tai marja.rantanen@forssa.fi

 

Forssassa 3.2.2016

Jätelautakunta**************************************************************************************************************************************


Satakunnan Pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja päätösten nähtävilläolo 2016

 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokousaikataulu ja pöytäkirjojen nähtävilläolo:

 

Kokousaika

 

02.02.2016 klo 18:00

nähtävänä

 

23.02.2016

08.03.2016 klo 18:00

29.03.2016

10.05.2016 klo 18:00

31.05.2016

07.06.2016 klo 18.00

28.06.2016

06.09.2016 klo 18:00

27.09.2016

25.10.2016 klo 18.00

15.11.2016

29.11.2016 klo 18:00

20.12.2016

 

Pöytäkirja on nähtävänä  21 vuorokauden kuluttua  kokouspäivästä luki­ en,  Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, os. Satakunnankatu 3 sekä  pelastustoimen osakaskuntien virallisilla  ilmoi­tustauluilla.

 

Satakunnan  pelastuslaitoksen viranhaltijat  ja  viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläoloajat ja - paikat.

  

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä  virastoaikana seuraavissa osoitteissa:

 

Pelastusjohtaja

Porin toimialueen aluepalopäällikkö os. Satakunnankatu 3, 28100 Pori

 

Rauman  toimialueen aluepalopäällikkö os. Sahankatu 4, 26100 Rauma

 

Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Klaavolantie 2, 32700 Huittinen

 

Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää


SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS******************************************************************************************************************************


Yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2016 - 2017

 

Satakunnan  sairaanhoitopiirin kuntayhtymän  yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan vuoden  2016 - 2017 pöytäkirjat  pidetään yleisesti  nähtävinä, ellei yhtymähallitus tai johtokunta jonkun kokouksen pöytäkirjan osalta  toisin päätä, kokousta  seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina kuntayhtymän kirjaa­ massa  virka-aikana, ellei salassapitosäännöksistä muuta  johdu.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden vuoden  2016 - 2017 päätöspöy­ täkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen  antopäivää seuraavan kuukau­ den toisena  arkimaanantaina virka-aikana seuraavasti:

 

• sairaanhoitopiirin johtajan,  johtajaylilääkärin, hallintoylilääkärin, hallinto­ ylihoitajan,  toimialueylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja tie­ tohallintopäällikön päätökset sairaanhoitopiirin kirjaamassa sekä huollon johtajan,  liikelaitoksen johtajan sekä vastuualueiden esimiesten päätös­ pöytäkirjat kyseisen toimialueen tai liikelaitoksen hallinnon kansliassa osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori

• psykiatrian vastuualueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta

• sosiaalipalvelujen toimialueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila

 

Porissa  17.12.2015

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 


Yhtymähallitus*****************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kuin ne ovat julkisia, Säkylän kunnanviraston Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa ja pöytäkirjojen jäljennökset Euran kunnanvirastossa, Köyliön kunnanvirastossa, Huittisten kaupungintalolla ja Kokemän kaupunginvirastossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00-15.00.
Jos virasto on tällöin suljettu pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kuin ne ovat julkisia, Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa päätöksentekoa seuraavana tiistaina tai, jos kunnanvirasto on tällöin suljettu, seuraavana arkipäivänä.

Säkylässä 21.1.2013


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta